Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

ประกาศผลการพิจารณาบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3

รหัส

ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ

รูปแบบการนำเสนอ

Oral

Poster

001

การศึกษารูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย

/

002

เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยานในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

/

003

ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

/

004

การศึกษาผลการออกำลังกายด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวลกายของบุคลากรทางการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

/

005

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชนไทย

/

006

การจัดจำแนกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยานด้วยวิธีการแบ่งระดับความกดดันของกระแสจราจร

/

007

ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ

/

008

วิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นในเขตกรุงเทพมหานคร

/

009

ความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ

/

010

ปัญหาการใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนและแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา โรงเรียนนาหลวง

/

011

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยาน กรณีศึกษา ทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

/

012

บทบาทของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย

/

013

การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา: จังหวัดนครพนม

/

014

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชากรในการใช้จักรยานและการเดินเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า

/

015

Bicycle’s Helmet on

/

017

ศึกษาเส้นทางและจุดเสี่ยงพื้นที่โดยรอบพุทธมณฑล และนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล

/

020

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

/

021

โปรแกรมฝึกการเดินและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียน

/

022

สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนบาทสัญจรในเขตเมือง

/

023

ภาพลักษณ์ของการเดินเท้าและการขับขี่จักรยานไปทำงานในมุมมองสาธารณชน

/

024

ระบบจักรยานสาธารณะในกรุงเทพฯ โครงการจักรยานปันปัน

/

025

อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถประจำทางด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร

/

026

แนวทางการออกแบบเส้นทางจักรยาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

กรณีศึกษา:เทศบาลนครนครสวรรค์

/

027

ผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย

/

028

สภาพโภชนาการของผู้ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานหลังวัยเกษียณ

/

029

สนาม จักรยาน ทางเดิน ทำไม ?

/

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น