๐๑. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

07 พฤศจิกายน 2555

หัวข้อที่ ๑  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

 

ได้ข้อสรุปว่า :

-    วิวัฒนาการ ทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทย ได้มีการ พัฒนามาจากกฎหมายเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ และระบบจราจร ซึ่งเริ่ม ต้นอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ในเบื้องต้นนี้ ได้ลำดับ รายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานและทางจักรยาน ตามประเภทและระยะเวลาที่ได้ตราออกประกาศใช้ในรูป พระราชบัญญัติต่างๆ โดยมีประวัติของการแก้ไขเพิ่ม เติมหลายครั้ง และหลายฉบับได้มีการยกร่างและ ออกเป็นฉบับใหม่โดยยกเลิกฉบับเก่า

ไชยยศ รัตนพงษ์ และณัฏฐ์ นีลวัชระ

 

อ่าน 1761 ครั้ง