ทริปสะอาดครั้งที่ 8 มนต์เสน่ห์เลียบโขงจากท่าลี่ถึงเชียงคาน

23 มกราคม 2556
วันที่จัดกิจกรรม :
23 กุมภาพันธ์ 2556 - 25 กุมภาพันธ์ 2556

                   

                    ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ชวนไปใช้ชีวิตเนิบช้า จากท่าลี่ถึงเชียงคาน ปั่นจักรยานสัมผัสมนต์เสน่ห์เลียบน้ำโขง ชมทัศนียภาพสองฝั่งไทยลาวร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านปากโป่งซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา เสื้อผ้า หนังสือ ปั่นข้ามสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ชมวิถีชีวิตและตลาดเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว  สิ้นสุดที่เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารัก เงียบสงบที่เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้มาสัมผัส แล้วจะรู้ว่าความสุขจากชีวิตเนิบช้าเป็นอย่างไร

 

 

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

19:00 น.   จุดนัดพบที่หนึ่ง อู่รถเฮงเฮงทัวร์ ถนนสวนผัก45 ตรงข้ามโรงเรียนฉิมพลี สามารถนำรถยนต์มาจอดไว้ได้

20:30 น.   พบกันที่ด้านหน้าโรงแรมประดิพัทธ์ ปากซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์  สามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่ลานจอดรถหน้าอาคาร

                  รัจนาการ เลขที่ 15 ช่วยกันขนรถจักรยานขึ้นรถบรรทุก พร้อมแล้วออกเดินทางสู่จังหวัดเลย

 

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

06:30 น.    ถึงโรงเรียนบ้านปากโป่ง ทำธุระส่วนตัว อาหารเช้าพร้อมกันโดยการสนับสนุนจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย  กิจกรรมมอบ 

                  จักรยานรีไซเคิลให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสที่เคยเข้าร่วมโครงการ “เด็ก100 โล” ในโครงการ “Smile Rider On Tour” เมื่อเดือน

                  สิงหาคม2555  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน จำนวน7 คนพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา

                  เสื้อผ้า ขนม รองเท้าให้น้องๆจำนวน 46 คน

08:45 น.   ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติ ชมกระแสน้ำไหลหลากที่แก่งตาดข่าเป็นแก่งหินในแม่น้ำเหืองที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว  ปั่นต่อไปสักการะพระ

                 ธาตุและพระพุทธรูปนาคปรกศิริมงคลรัตนะราชพิทักษ์โคดม วัดศิริมงคล(วัดพระธาตุมะนาวเดี่ยว) โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้าน

                 ตำบลอาฮี ชมทิวทัศน์เส้นทางเลียบแม่น้ำโขงที่สวยงามถึงแก่งโตน สุดเขตแดนสยามอำเภอท่าลี่ บ้านปากห้วย มีโขดหินตามธรรมชาติ

                 เรียงตัวกันระเกะระกะกีดขวางทางน้ำของแม่น้ำเหือง ดื่มด่ำความเย็นฉ่ำจากสายน้ำ ล่องแพ หรือห่วงยาง เล่นน้ำกันตามอัธยาศัย อาหาร

                 กลางวันพร้อมกัน(อย่าลืมนำชุดมาเปลี่ยนถ้าจะเล่นน้ำ)

13:00 น.  ปั่นจักรยานไปด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง(ฝั่งไทย) ข้ามสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว  ตั้งขบวนจักรยานรอคณะจากเมืองแก่นท้าว

                แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ที่มาต้อนรับที่ด่านพรมแดนน้ำเหือง(ฝั่งลาว) เพื่อนำขบวนปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเมืองแก่นท้าว ชมบ้านเสา

                ไม้ใหญ่  ไหว้พระวัดสีพูมและวัดจอมแจ้ง เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณชายแดน ปั่นกลับตามเส้นทางที่กำหนดถึงด่านพรมแดนน้ำ

                เหือง(ฝั่งลาว) ระยะทางไป-กลับ15 กิโลเมตร ปั่นข้ามสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว   กลับถึงที่พักเมย์ภาวรรณรีสอร์ทห่างจาก

                สะพานฯ2 กิโลเมตรและบ้านสวนริมธารห่างจากสะพานฯ500 เมตร

18:30 น.  รับประทานอาหารพร้อมกันที่ร้านฮีมภู ฟังเรื่องเล่าจากชมรมจักรยานเมืองด่านซ้าย ได้เวลาแล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก  

ระยะทางวันนี้ประมาณ 60 กม.

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

07:00 น.  ปั่นจักรยานออกมาทานอาหารเช้าพร้อมกันที่ร้านอาหารฮิมภู

08:00 น.  ออกเดินทางไปไหว้พระธาตุสัจจะที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านอำเภอท่าลี่ องค์พระธาตุสัจจะ มีความงดงามลักษณะ

                คล้ายพระธาตุพนม มีความสูง 33 เมตร ฐาน 8 เหลี่ยมรอบพระธาตุกว้าง 17 เมตร บนยอดสุดประดิษฐานด้วยเศวตฉัตร 7 ชั้น บรรจุพระบรม

                สารีริกธาตุว่ากันว่ามาที่นี่ต้องได้ตีฆ้องใหญ่ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 5.5 เมตร เอาโชคเอาชัยก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุกัน ซึ่งคนท่าลี่เชื่อ

                กันว่าหากใครได้ตีฆ้องนี้แล้ว เทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระธาตุ จะอำนวยอวยชัยให้ผู้นั้นประสบแต่ความสุขความเจริญ

                ตลอดไปจากนั้นปั่นจักรยานช้าๆเที่ยวตลาดชมเมืองท่าลี่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีดูวิถีชีวิตชาวเมืองท่าลี่ที่เรียบง่ายบ้านปากคานบ้าน

                หาดเจริญบ้านนาจานแวะพักกันก่อนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน  ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย ปั่นออกเส้นทางเลียบแม่

                น้ำโขงขึ้นเขาชมวิวทิวทัศน์ เป็นจุดที่แม่น้ำโขงมาบรรจบกับแม่น้ำเหือง มองเห็นเป็นแม่น้ำสองสีสวยงาม สักการะพระพุทธนวมินทรมงคล

                ลีลาทวินครพิทักษ์ (พระใหญ่ภูคกงิ้ว) เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร เด่นเป็นสง่า มีรูปลักษณะเหมือนพระศรีศากยะทศพลญาณ

                ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์(พระประธานที่พุทธมณฑล) อาหารกลางวันพร้อมกันท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม พักผ่อนตามอัธยาศัย

                ช่วงบ่าย ปั่นลงเขาไปพักที่จุดชมวิวไทย-ลาวภายในโครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาให้ถึง

                เชียงคาน....ต้องปั่นขึ้นภูทอก  ชมความงามเมืองเชียงคานทั้งเมืองแบบพานอรามา  และอาทิตย์อัศดงที่สวยงาม  มองเห็นทิวเขาสลับซับ

                ซ้อนกว้างสุดตา หรือจะนั่งรถท้องถิ่นชาวบ้านขึ้นไปก็ได้ อย่าลืมไฟหน้า ไฟท้ายด้วย

                อาหารเย็นนี้เลือกรับประทานกันตามอัธยาศัย ที่ถนนคนเดินเชียงคานมีอาหารหลากหลายให้เลือกชิม รวมถึงร้านขนมโบราณรสชาติอร่อย

                และขนมพื้นบ้านที่หากินได้ยาก

ระยะทางวันนี้ประมาณ 75กม. และ89 กม.(สำหรับผู้ปั่นขึ้นภูทอก)

 

 

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (วันมาฆะบูชา)

06:00 น. พร้อมกันออกไปทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน

08:00 น. กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญ 9 วัด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวเชียงคาน จุดหมายแรกจะปั่นไปชม

               การทำข้าวหลามกระบอกยาวเป็นเมตร(มี 2 ขนาดคือ 60 ซม.กับ105 ซม.) และชิมข้าวหลามที่อร่อยหอมหวานจะซื้อไว้เป็นของฝากก็ดี เขา

               ว่ากันว่ากระบอกเดียวกินได้เป็น 10 คน (ใครจะสั่งซื้อข้าวหลามให้แจ้งก่อนล่วงหน้า เพราะจะหมดก่อนถ้าไม่จองไว้) จากนั้นปั่นจักรยานตาม

               เส้นทาง ไหว้พระ 9 วัด มีวัดโพนชัย วัดภูช้างน้อย วัดศรีคุณเมือง วันสันติวนาราม วัดมัชฌิมาราม(วัดป่ากลาง) วัดมหาธาตุ วัดป่าใต้ วัดศรี

               พนมมาศ และวัดท่าคก  มีมัคคุเทศก์แนะนำบรรยายให้ความรู้ ชมวิถีชีวิตชาวเชียงคาน ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำผ้า

               ห่มนวม เอกลักษณ์ของเมืองเชียงคาน การทำตุ้มนกตุ้มหนู เป็นงานศิลปะของชาวไทยดำ การระบายสีหน้ากากผีขนน้ำ

               ได้เวลาปั่นต่อไปชมลานหินงามเหนือลำน้ำโขง ที่แก่งคุดคู้ อาหารกลางวันพร้อมกัน พักผ่อนตามอัธยาศัยซื้อของฝากที่ชุมชนบ้านน้อยซึ่ง

               มีมะพร้าวแก้วที่ใครๆบอกว่าอร่อยมาก แล้วปั่นกลับที่พัก นำจักรยานไปขึ้นรถบรรทุกด้วยตัวเองให้เรียบร้อยก่อน อาบน้ำเก็บสัมภาระ

               ให้เรียบร้อย

14:00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นระหว่างทางแบบใครกินใครจ่าย

24:00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ แยกย้ายกันกลับบ้าน

ระยะทางวันนี้ประมาณ 15 กม.

 

                                  

 

รายละเอียดทริป

-     ทริปสะอาด หมายถึงทริปที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขภาวะคือได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางปัญญาและสุขภาพทางสังคมด้านสุขภาพกาย

      สมาชิกที่ร่วมทริปทุกท่านนอกจากได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้ว  ยังไม่ทำลายสุขภาพด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบ

      บุหรี่ ไม่เล่นการพนันผู้เข้าร่วมจะได้สุขภาพใจจากทริปที่สบายๆมีน้ำใจเอื้อเฟื้อดูแลช่วยเหลือกันและกันได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

      ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นนั้นเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาและด้านสังคมผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังค

      ร่วมกันด้วย

-    ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานให้พร้อมปั่น ควรเป็นจักรยานเสือภูเขา  มีเส้นทางหลากหลายชนิดให้ได้ฝึกใช้เกียร์ ขึ้นเนินลงเนินบ้าง ทางลูกรัง

     ทางขรุขระก็มี

-    เตรียมหมวกกันกระแทกหมวกผ้าเสื้อกันหนาว ครีมกันแดด  กระติกน้ำดื่มไฟหน้า ไฟท้าย รองเท้าแตะสวมสบายของใช้จำเป็นของแต่ละท่าน

     และผ้าปิดจมูกกันฝุ่น

-    อย่าลืมบัตรประชาชนไปด้วย 

-    พักบ้าน ที่ท่าลี่ บ้านสวนริมธาร 24 คน เมย์ภาวรรณรีสอร์ท 28 คน ที่เชียงคานพักที่เชียงคานกรีนวิวรีสอร์ท  

-    ค่าสมัครร่วมกิจกรรมเพียง 2,300  บาทรวมค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพีมีห้องน้ำให้บริการ รถบรรทุกจักรยานที่พัก2 คืนอาหารเพื่อสุขภาพ7  

      มื้อ ประกันอุบัติเหตุ

-     แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน ถูกต้อง แล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่ 067-1271240

      ชื่ออัมพร ลีอำนวยโชค ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

-    ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของต่างๆเช่นเสื้อผ้าผ้าห่มขนมอุปกรณ์การเรียนการกีฬาหรือรถจักรยานคอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน

     ปากโป่งซึ่งมีเด็กเล็ก15 คนเด็กประถม31 คนสามารถนำไปในวันเดินทางหรือจะนำไปฝากไว้ที่ชมรมฯได้

-    นำและดูแลทริปโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้ายชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 ภาคีเครือข่าย    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ,ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 , กรมการปกครอง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย สำนักงานท่าลี่เทศบาลเมืองเชียงคาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน

 

อ่าน 1964 ครั้ง