“bike to school: มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ”

15 สิงหาคม 2555
วันที่จัดกิจกรรม :
15 สิงหาคม 2555 - 15 ตุลาคม 2555

ชมรมฯ เชิญชวนน้อง ๆ ตามโรงเรียนและสถานศึกษาในระดับต่างๆ ออกแบบและเขียนโครงการส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “bike to school:  มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ” - ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วัตถุประสงค์

หลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน วิทยาลัย ทั่วประเทศ


โครงการที่ชมรมอยากเห็นน้องๆส่งเข้ามาประกวดเป็นดังต่อไปนี้

  • ออกแบบโครงการอย่างง่ายแต่เป็นระบบ สามารถทำได้จริงโดยเน้นการมีส่วนร่วม เช่น ชุมชน อปท. สถานีอามัย วัด เป็นต้น
  • มีกระบวนการกระตุ้น ส่งเสริม ให้เพื่อนๆ หรืออาจารย์ ครู บุคลากรในโรงเรียนใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นต้น
  • ผู้บริหาร และคณะครูมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน และบุคลากร ใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียน
  • มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้จักรยานที่ถูกวิธี กฎ กติกา มารยาทในการใช้จักรยาน
  • จัดทำรายละเอียดงบประมาณและระบุแหล่งที่มาของงบฯ
  • ผลที่ได้จากการดำเนินงานสามารถสรุป เป็นบทเรียนรู้ เป็นต้นแบบหรือแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆได้

โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ชมรมฯ จะมีทุนสนับสนุนในการดำเนินงานตามแผนงานส่วนหนึ่ง เพื่อการขับเคลื่อนให้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่งในนามโรงเรียน ชมรมจักรยานในโรงเรียน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นและมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา  หรือโรงเรียนกับชุมชนก็ได้นะคะ !!!! 
สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ติดต่อชมรมฯ ได้ที่ โทรศัพท์ /โทรสาร  02-618 4430 

เอกสารแนบขนาด
รายละเอียดโครงการโดยย่อ.pdf55.48 KB
แบบฟอร์มส่งโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ.pdf159.54 KB
อ่าน 2788 ครั้ง

ความคิดเห็น

ประกาศผล

ประกาศผล โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเมื่อไหร่ค่ะ

 

ส่งข้อมูลไปให้โรงเรียนต่างจัง

ส่งข้อมูลไปให้โรงเรียนต่างจังหวัดได้ใช่มั๊ยครับ

ส่งโครงการทางไหนครับ

ส่งโครงการทางไหนครับ อีเมล์หรือเปล่า  

วิธีการส่งโครงการ

น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย

ส่งมา 1. ทางอีเมล์ หรือ 2. จัดส่งมาทางไปรษณีย์ ก็ได้นะคะ

ตามแต่สะดวกค่ะ // ทีมงานจักรยานอมยิ้ม