Home / ชุมชนจักรยาน
ชุมชนจักรยาน

“ชุมชนจักรยาน” คือ ชุมชนที่ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ “การเดิน” และ “การใช้จักรยาน” พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนใช้เป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางในชีวิตประจำวัน เพราะดีต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ “การพัฒนาชุมชน” และการเรียนรู้เพื่อ “การพึ่งพาตนเอง” ทั้งในมิติของสุขภาพและพลังงาน ก่อให้เกิด “สุขภาวะที่ดี” แก่ชุมชน

2017

2016

2015

2014

2013

2012