Home / Booklet / อุบัติเหตุจากการใช้จักรยานในเมืองของไทย

อุบัติเหตุจากการใช้จักรยานในเมืองของไทย


TCC ได้ทำงานวิจัยเรื่องอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้จักรยานของชาวบ้านธรรมดาในสังคมไทยทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบทรวม 8 จังหวัด ได้แก่

  • กทม. (ฝั่งธนบุรี)
  • จ.ขอนแก่น
  • จ.เลย
  • จ.อุบลราชธานี
  • จ.นครศรีธรรมราช
  • จ.ชุมพร
  • จ.ตรัง
  • จ.พิษณุโลก

ข้อมูลในสิ่งพิมพ์คือส่วนหนึ่งของผลงานขั้นต้น (ที่ยังไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์) ของงานวิจัยที่เราทำ 

(โปรดติตามการสรุปชิ้นงานต่อๆไป)

Comments

comments