Home / Booklet / วารสารสือพลัง

วารสารสือพลัง


จักรยานไม่ใช่เพียงพาหนะที่มีล้อสองล้อ มันเป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องหมาย เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาประเทศและสำหรับผม

จักรยานเป็นเรื่องของความพอเพียง ความโอบอ้อมอารีระหว่างกัน เรื่องมิตรจิตมิตรใจ เรื่องของครอบครัว

หน้า 23 ในวารสารสื่อพลัง ติดตามอ่าน

Comments

comments