Home / Booklet / คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไป

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไป


เอกสารคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความหมายและแสดงการใช้งานตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไป โดยให้อยู่ในอัตลักษณ์ที่ชัดเจน

และสร้างความรู้สึกจดจำให้กับผู้ใช้งาน และผู้พบเห็น

ภายในเอกสารนี้ประกอบด้วย ความหมาย วิธีการใช้งาน และตัวอย่างการใช้งานของตราสัญลักษณ์ เดินไป ปั่นไปในสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดภาพรวมที่ชัดเจน

จดจำง่าย

ลิขสิทธิ์ในชุดภาพลักษณ์โครงการรณรงค์ปลุกความสนใจสาธารณะให้เห็นความสำคัญของการเดินและการใช้จักรยานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี

ต่อการขี่จักรยานในเมือง โดยใช้ชื่อว่า “เดินไป ปั่นไป หรือ I BIKE, I WALK” เป็นของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

โทรศัพท์ 02 618 4430

Comments

comments