Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / “bike to school: มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ”

“bike to school: มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ”

ชมรมฯ เชิญชวนน้อง ๆ ตามโรงเรียนและสถานศึกษาในระดับต่างๆ ออกแบบและเขียนโครงการส่งเข้าประกวด ในหัวข้อ “bike to school:  มาขี่จักรยานไปโรงเรียนกันเถอะ” – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วัตถุประสงค์

หลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางไปโรงเรียน วิทยาลัย ทั่วประเทศ

โครงการที่ชมรมอยากเห็นน้องๆส่งเข้ามาประกวดเป็นดังต่อไปนี้

  • ออกแบบโครงการอย่างง่ายแต่เป็นระบบ สามารถทำได้จริงโดยเน้นการมีส่วนร่วม เช่น ชุมชน อปท. สถานีอามัย วัด เป็นต้น
  • มีกระบวนการกระตุ้น ส่งเสริม ให้เพื่อนๆ หรืออาจารย์ ครู บุคลากรในโรงเรียนใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นต้น
  • ผู้บริหาร และคณะครูมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน และบุคลากร ใช้จักรยานเดินทางมาโรงเรียน
  • มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้จักรยานที่ถูกวิธี กฎ กติกา มารยาทในการใช้จักรยาน
  • จัดทำรายละเอียดงบประมาณและระบุแหล่งที่มาของงบฯ
  • ผลที่ได้จากการดำเนินงานสามารถสรุป เป็นบทเรียนรู้ เป็นต้นแบบหรือแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆได้

โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ชมรมฯ จะมีทุนสนับสนุนในการดำเนินงานตามแผนงานส่วนหนึ่ง เพื่อการขับเคลื่อนให้ไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่งในนามโรงเรียน ชมรมจักรยานในโรงเรียน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นและมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา  หรือโรงเรียนกับชุมชนก็ได้นะคะ !!!! 
สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ติดต่อชมรมฯ ได้ที่ โทรศัพท์ /โทรสาร  02-618 4430

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น