Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ประชุมระดมความคิดเห็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม “อุปกรณ์เดิน จักรยาน ที่ชุมชนต้องการ”

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม “อุปกรณ์เดิน จักรยาน ที่ชุมชนต้องการ”

การดำเนินงานโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club :TCC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่  (1) การสร้างชุมชนและวัฒนธรรมการเดิน  (2) การวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเดินและการใช้จักรยาน (3) การสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำหวัด และ (4) การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  การดำเนินงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้รับการพิจารณาเป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.255  การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เห็นว่า การทำให้สังคมไทยเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างและให้ความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนักตื่นตัว ส่งเสริมให้มีระบบและโครงสร้างที่ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการพัฒนาและการนำกฎหมายไปใช้อย่างจริงจัง  เพื่อมุ่งสู่การมีระบบขนส่งและจราจรที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ[1] โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำ ประสานกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม

ตามมติดังกล่าว นำมาซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจ[2] (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และชมรมฯ ในความร่วมมือทางวิชาการแต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การเดินและจักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ทั้งนี้  ปัจจุบันสถานการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยานและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังพบปัญหา ชนิด ประเภท มาตรฐาน อุปกรณ์ ชิ้นส่วน และนวตกรรมอุปกรณ์ด้านการเดิน จักรยาน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการหรือสอดคล้องความต้องการทั้งด้านอุปสงค์ของประชาชนและอุปทานของระบบของธุรกิจและอุตสาหกรรม

โครงการฯ จึงจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “การประชุมระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม อุปกรณ์เดิน จักรยาน”เพื่อเสนอต่อนโยบาย Bike and Walk For All” ขึ้น เพื่อค้นหาความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้  ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์เดิน จักรยาน สนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และยังประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้านการเดินและการใช้จักรยาน ยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนและเป็นอีกกลไกในการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทย

วัตถุประสงค์

1)   เพื่อประมวลภาพความเติบโตในความต้องการของอุปกรณ์การเดินและจักรยานในประเทศไทย ตามนโยบาย Bike and Walk For All

2)   เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์ เดิน-จักรยาน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน

3)   เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์ เดิน-จักรยาน ในการยกระดับมาตรฐานภายในประเทศ และแข่งขันในตลาด
อาเซียน[1]มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

[2]บันทึกความร่วมมือจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น