Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม / ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ)

ประชุมเวทีสรุปผลและปิดโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ)

ประชุมเวทีสรุปผล ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 

                 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล หรือ ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงสิงหาคม 2558  วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อ “จุดประกายแนวคิดการสร้างชุมชนจักรยาน” ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ เรื่องบริหารจัดการ ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงาน และสังเคราะห์ความรู้จากการดำเนินงานของภาคีที่รับทุนในการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ทั้งนี้ปีที่ 1 ของการทำงานเรามีภาคีและแนวร่วม หรือเพื่อนชุมชน ทั้งหมดเกือบ 80 ชุมชน 

             และบัดนี้  งานของพวกเราได้ก้าวย่างมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว  สสส. ชมรมฯ จึงจัดให้มี วทีสรุปผลการทำงานของโครงการฯ ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำในพื้นที่ และภาคีชุมชนได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ บทเรียนรู้จากการทำงาน นำเสนอผลการทำงาน ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ ข้อจำกัด ฯลฯ 

           ฤกษ์งามยามดีศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) กทม.  

       ร่าง กำหนดการเวทีสรุปผลชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 

08:-30 – 09:00 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชมบูธนิทรรศการจากชุมชนจักรยานตัวอย่างและหน่วยงานภาคี

09:00 – 09:15 น. ฉายภาพ “จุดประกายชุมชนจักรยาน : เสียงสะท้อนจากชุมชน สู่บทเรียนชุมชนจักรยาน ปีที่ 1”
09:15 – 09:40 น.

พิธีเปิดเวทีสรุปและปิดโครงการ:

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยคุณจำรูญ  ตั้งไพศาลกิจ

ประธานกรรมการกำกับทิศโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

กล่าวเปิดงาน “เวทีสรุปผลชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ”

โดย ทพ.กฤษดา   เรืองอารีย์รัชต์  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09:40– 10.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ “ชุมชนจักรยานน่ะหรือ…ยาก”

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์  ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งปะเทศไทย

10:00 –  10:25 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร 78 พื้นที่โครงการย่อย

โดย ทพ.ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(สำนัก 6)

10:25 – 10:30 น. ผู้จัดการ สสส. ผู้อำนวยการสำนัก 6 /กรรมการชมรมฯ/ภาคีพื้นที่ถ่ายภาพร่วมกัน
10:30 – 10:45น. รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ/เข้าห้องย่อยตามความสนใจ 

10:45 – 12:00 น.

(ลานกระจายเสียงนายก-แกนนำคณะทำงาน) ฟังนายกเล่า แกนนำ  สะท้อน พื้นที่มีความโดดเด่นและขับเคลื่อนงานด้วยรูปแบบกลไกการทำงาน  สู่แผนนโยบายระดับท้องถิ่น (ห้อง 201)

  • ชุมชนที่ผู้นำและมีผู้บริหารท้องถิ่นหนุนเสริม
  • ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบกลไก
  • คณะทำงานที่เข้มแข็ง
  • ชุมชนที่หน่วยงานภาคีร่วมผลักดัน

(ห้องชิงช้า-เครื่องเล่นสีสันลานชุมชน)

ชุมชนขับเคลื่อนเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์

หรือเกิดนวัตกรรมทางชุมชน (ห้องอาศรม)

  • กิจกรรมเป็นรูปธรรมสู่ความยั่งยืนในพื้นที่
  • กิจกรรมที่เป็น Best practice ในแบบต่างๆ

12:00 – 13:15 น.

—–รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานสาละ / เข้าลานวัดรวม

13:15 – 14:30 น.

ล้อมวงลานกว้าง…เสวนาปาเป้าเล่าเรื่องชุมชนจักรยานในรูปแบบต่างๆ (ห้อง 201)

  • ชุมชนจักรยานรูปแบบมหาวิทยาลัย 
  • ชุมชนจักรยานรูปแบบเครือข่าย รร.
  • ชุมชนจักรยานฯรูปแบบแกนนำอาสาพาชาวชุมชนขับเคลื่อน
  • ชุมชนจักรยานรูปแบบชุมชนจับมือชุมชนร่วมกันพัฒนา

14:30 – 14:45 น.

รับประทานอาหารว่าง 

14:45 – 15.30 น.

ก้าวต่อไปของชุมชนชุมชนจักรยาน…..อย่างยืน (เสนอไอเดียเมืองจักรยาน) โดยผู้แทนกรรมการชมรมฯ และ

ประกาศผลผู้รับรางวัลพิเศษในงาน /ตัวแทนชมรมฯ กล่าวปิดงาน/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ (1).  ภายในงานมีบูธนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจักรยานฯ    (2). กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 618 4434 หรือ 02 618 5990 

Comments

comments

Check Also

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น