Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประชุมกลุ่มย่อย มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย

ประชุมกลุ่มย่อย มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย

        การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน

          จากยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมติที่ 1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดทิศทางแนวทางและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกการเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการหนึ่งในการเดินทางในชีวิตประจำวัน มาตรการ (ข้อที่ 1.6) รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมการผลิตจักรยานและชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานในประเทศ 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการผลิตจักรยานและชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานในประเทศ ตามยุทธศาสตร์นั้น

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมทิพย์นภาลัย ชั้น 1 โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธ์ ขึ้น  

เพื่อนำเสนอร่างมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน ที่ยกร่างขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 43* ต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะในความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ**

วันเวลาและรายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน

จำนวนคนต่อกลุ่ม /วันที่

เวลา

ผู้ประกอบการ/ห้างร้าน 

ประเด็น (1) หากรัฐ (สมอ.) กำหนดให้มีมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน  ผู้ประกอบเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร (2) การกำหนดมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน (มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป) (3) ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการปรับปรุงมาตรฐาน และหรือจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน 

เปิดรับผู้แทนผปก. ที่สนใจเข้าประชุมและแสดงความคิดเห็น
20-25 คน17 สิงหาคม 2559
09:00-12:00 น.
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น (1) การกำหนดให้มีมาตรฐาน
จักรยานและชิ้นส่วน (มาตรฐานบังคับ และ
มาตรฐานทั่วไป) 
(2) ประโยชน์ของการ
กำหนดให้มีมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน 

เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น 20-25 คน

17 สิงหาคม 2559

12:00-15:30 น.
ผู้บริโภค/ตัวแทนผู้ใช้จักรยาน

ประเด็น (1) การมีมาตรฐานจักรยานและชิ้น
ส่วนทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน
(พิจารณาประเด็นความปลอดภัย/ไม่
ปลอดภัยของจักรยานและชิ้นส่วนของ
จักรยานต่อผู้ใช้) 
(2) การจัดทำมาตรฐาน
จักรยานและชิ้นส่วนมีความจำเป็น หรือไม่
อย่างไร และหรือเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร 
(3) จักรยาน (เน้นกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป)
ที่ใช้อยู่คุณภาพ และเหมาะสมหรือไม่
อย่าง
ไร 

เปิดรับผู้แทนจากชุมชน กลุ่มที่ใช้จักรยาน ตัวแทนผู้บริโภค จำนวน 20-25 คน

18 สิงหาคม 2559

09:00-12:00 น.

หมายเหตุ :

  • ดู รายละเอียดกำหนดการ 
  • ดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
  • ผู้สนใจพิจารณารายละเอียดกำหนดการ และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปที่ชมรมฯ ได้ภายในวันที่ 15 สิงหา 59 
  • ในแต่ละกลุ่มจำนวนจำกัดที่นั่ง เพียง 20-25 คน และขอความกรุณาเข้าให้ตรงกับกลุ่มที่หน่วยงาน หรือองค์กรที่ท่านสังกัด 

——–

หมายเหตุ :  

         * คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่148/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาการรายสาขา คณะ 43 จักรยานและชิ้นส่วน ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ใช้จักรยาน มีหน้าที่พิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานกลั่นกรอง และปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวกับมาตรฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พิจารณาเสนอแนะการจัดกลุ่มมาตรฐาน แผนการพัฒนามาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และแนวทางในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางสากลในสาขาจักรยานชิ้นส่วน 

          ** ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามติดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ 3/2558  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามติดมติสมัชชาฯ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

          ให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ มีอำนาจหน้าที่ คือ

(1) ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 มติ 1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (2) ผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (3) พัฒนากลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (4) ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 มติ 1 ระดับท้องถิ่น ประเทศ รายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาฯ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และ(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาแห่งชาติมอบหมาย

รายละเอียดกำหนดการ 17-18 สิงหาคม 59


แบบตอบรับ Focus Group 17-18 สิงหาคม 59


Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016