Home / บทความ / อำนาจควบคุมความเร็วยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของจักรยาน

อำนาจควบคุมความเร็วยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของจักรยาน

ข้อหารือของทันตแพทย์อนุศักดิ์  คงมาลัย รองประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ต่อประธานวุฒิสภา (ในการประชุมวุฒิสภาและประชุมรัฐสภา) เมื่อ 5 ต.ค.52

หัวข้อที่หารือประธาน กรณีเยาวชนประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเขตเมือง โดยเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำหนดข้อบัญญัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผ่านทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้มีการจำกัดความเร็วในพื้นที่ถนนในเขตเมือง
วันที่หารือ 5 ต.ค.52
สมัยการประชุม ครั้งที่ 10 สมัยสามัญนิติบัญญัติ
ผู้ตอบข้อหารือ กระทรวงมหาดไทย
ผลการดำเนินการตามข้อหารือ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 และมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเมืองพัทยา สามารถตราหรือออกข้อบัญญัติได้โดยถ้าไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ก็เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหรือหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวตราหรือออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราหรือออกข้อบัญญัติ สำหรับการออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรเพื่อกำหนดอัตราความเร็วของรถในทางต่างๆนั้น ตามมาตรา 139(6) แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2551 กำหนดไว้ว่า ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่า ถ้าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบดังนี้ (6) กำหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น การจำกัดความเร็วของรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถในเขตเมืองจึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานจราจรที่จะออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบกำหนดอัตราความเร็ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรดังกล่าวหรือกฎหมายอื่นไม่มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตราหรือออกข้อบัญญัติในเรื่องนี้ขึ้นได้

  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ที่เสนอให้มีการจำกัดความเร็วของรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถในเขตเมืองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรสมควรที่จะนำมาพิจารณาให้รอบคอบและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดแจ้งข้อเสนอดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นควรที่จะจัดให้มีการจำกัดความเร็วของรถจักรยานยนต์ในถนนในพื้นที่ของตน หรือดำเนินการใดๆเพื่อเกิดความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว ก็อาจเสนอความเห็นนั้นต่อเจ้าพนักงานจราจรที่มีอำนาจดำเนินการในเรื่องนี้ในเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2551

นำข่าวสารมาฝาก มาเล่าให้ชาวชุมชนจักรยาน ท้องถิ่น ได้รับทราบบทบทหน้าที่ที่ท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อสร้างความเป็น “เมืองน่าอยู่” ต่อไป

Comments

comments

Check Also

ไฟติดล้อจักรยาน เพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสนุก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น