Home / บทความ / สรุปผลการเสวนาจักรยานเพื่อวิถีชีวิต….ณ ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สรุปผลการเสวนาจักรยานเพื่อวิถีชีวิต….ณ ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สรุปผลการเสวนาจักรยานเพื่อวิถีชีวิต

             การเสวนาครั้งนี้จัดพูดคุยระหว่างชุมชนจักรยาน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ชุมชนจักรยานบ้านดงกลาง อบต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร และชุมชนจักรยานเทศบาลตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ ร่วมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิโอกาส และผู้ที่สนใจจากเครือข่ายสมัชชาฯ ที่มาจากท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจแนวคิด วิธีการ แนวทางการการสร้างชุมชนจักรยานไปดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง

           กิจกรรมเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง มีชุมชนที่ให้ความสนใจกว่า 20 ชุมชน ร่วมรับฟัง พูด คุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการเสวนาเริ่มโดยให้ชุมชนจักรยานที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (3 แห่งข้างต้น) มาเล่าและพูดคุยเรื่องการก่อตั้ง การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ในระหว่างพูดคุยให้ชุมชนที่สนใจซักถามและแลกเปลี่ยนวิพากษ์ เสนอแนะ

ประเด็นที่มีการซักถามในเวทีฯ เช่น

          1) นายกเทศมนตรี นายกอบต. หรือผู้บริหารในพื้นที่้ยังไม่เห็นความสำคัญ ก็แก้ไขโดยทำให้นายกฯ เห็นความสำคัญโดยการทำให้เกิดกลุ่ม เกิดการขับเคลื่อน มีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดนายกฯ ก็จะเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุน
2) ช่องทางของงบฯ สนับสนุน ไม่ทราบว่าจะของบฯ สนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง ชุมชนฯ สามารถของบฯ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลได้ ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพราะประเด็นเรื่องจักรยาน หรือการขับเคลื่อนให้เกิดกลุ่มจักรยานเป็นการสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจของกองทุนหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว และยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่มีการซักถามแลกเปลี่ยนกันในเวทีฯ

  ก้าวแรกของความสำเร็จของตัวอย่างชุมชนจักรยานเพื่อวิถีชีวิต:

1.ประชาชน ชาวชุมชนต้องมีส่วนร่วม เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการที่ทำ

            2.กลุ่มแกนนำ ประธานชุมชน คณะกรรมการต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

            3. มีการทำงานร่วมกันกับภาคีในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน อปท. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เครือข่าย อสม. เป็นต้น

            4. มีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ ปรึกษาที่ดี ได้แก่ มูลนิธิโอกาส ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น

  5. เผยแพร่ผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมสู่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ชุมชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆ

  *ผู้เข้าร่วมเสวนา มีดังนี้

 • คุณสันต์ หรี่สมวงศ์              ผู้แทนจากมูลนิธิโอกาส
 • คุณวัชรศิษฐ์ สุภาการ          ประธานชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.
 • คุณไพโรจน์ อิ่มเรืองแก้ว     ประธานกลุ่มผู้ใช้จักรยานเทศบาลตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • คุณมัธชานันทน์ มโนฤทธิฌานนท์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน อบต.ดงกลาง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร
 • ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร               คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • คุณสุเมธ โกษากรกง           จังหวัดนครพนม
 • คุณคำรณ มุทะสิบ               จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • คุณธะนะวัฒน์ เปรมจิต        จังหวัดชลบุรี
 • คุณสมชาย ชุมพาที             จังหวัดพัทลุง
 • คุณเกศินี เกิดจันทรา            จังหวัดนครราชสีมา
 • คุณวัฒนา น้อยนาง              จังหวัดสกลนคร
 • พญ.กอบกุล พูลปัญญาวงศ์  จังหวัดชุมพร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน เพิ่มเติม

คุณวัชรศิษฐ์  (พี่เบิด 081-451 4654)

คุณมัธชานันทร์ (พี่ไพรัช 086-440 2345)

คุณไพโรจน์ (พี่บาว 081-088-9852)

บางส่วนของภาพบรรยากาศในวงสนทนาพาทีฯ ………….

Comments

comments

Check Also

ไฟติดล้อจักรยาน เพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสนุก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น