Home / บทความ / TCC ได้รับเลือกเป็นองค์กรสมาชิกแห่งเดือน Member of the Month

TCC ได้รับเลือกเป็นองค์กรสมาชิกแห่งเดือน Member of the Month

        ชื่อของประเทศไทย ซึ่งมีพรมแดนติดกับพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเชีย อาจจะไม่ปลุกให้คนเห็นภาพการใช้จักรยานนัก  กระนั้นการผลักดันนโยบายครั้งใหญ่ก็ได้ทำให้ผู้ใช้จักรยานในไทยพอเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมารำไร  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club – TCC) ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่บางประการจากการยืนหยัดผลักดันอย่างอดทน   เดือนนี้เราจึงอยากเฉลิมฉลองสมาชิกของเราในไทยให้เป็น “สมาชิกแห่งเดือน”

        ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากเห็นการใช้จักรยานกับการเดินได้รับความนิยมในไทย ชมรมฯจึงมีพันธกิจผลักดันให้มีนโยบาย กฎหมาย กลไก และโครงสร้างที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการเดินและการใช้จักรยาน   ชมรมฯ หวังว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมของคนในไทย เราจะได้เห็นคนเดินและใช้จักรยานเป็นประจำมากขึ้น  ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๔ ด้วยการรวมกลุ่มคนที่ปรารถนาจะช่วยลดสภาพการจราจรติดขัดและมลพิษ และทำให้การใช้พลังงานและสุขภาพดีขึ้น ด้วยการเปลี่ยนวิถีการเดินทางขนส่ง  จุดเน้นอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีการเดินทางระยะสั้น (น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร) ไปทำด้วยการเดินและ/หรือการใช้จักรยาน แทนที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัว  ย้อนหลังไปในปี ๒๕๓๔ มีระบบขนส่งมวลชนอยู่น้อยมากหรือไม่มีเลยในกรุงเทพฯ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธาน  ชมรมฯ พบกับ ดร.เบิร์นฮาร์ด เอ็นซิงค์ เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) ในการประชุม Velo-city ที่เมืองเซบิลญา ประเทศสเปน จากนั้นเป็นต้นมา ความร่วมมือระหว่างสององค์กรก็เกิดขึ้นต่อเนื่องและยังผลให้ชมรมฯ ได้เป็นสมาชิกของ ECF  ชมรมฯเป็นสมาชิกองค์กรแรกในทวีปเอเชียของ ECFโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกวิสามัญในปี ๒๕๕๖

        ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นมากกว่าชมรมจักรยาน  ชมรมฯต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้จักรยาน คนเดินเท้า คนพิการทางกายและทางสายตา  ชมรมฯ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้คนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางอย่างปลอดภัยจากจุด ก ไปยังจุด ข ไม่ว่าพวกเขาจะใช้จักรยาน เดินเท้า นั่งอยู่บนรถเข็นหรือต้องการเครื่องนำทางในการมองเห็น

การจัดระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖   คณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม  ได้เห็นชอบมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ซึ่งชมรมฯเป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน  มตินี้เป็นก้าวใหญ่ที่ดีเยี่ยมในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า ดร. ธงชัย  เป็นประธานของคณะทำงานวิชาการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น  เพื่อจัดทำร่างมติให้แก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ   ชมรมฯพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้เสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อให้มีผลลัพธ์ออกมาในระหว่างที่มีการจัดกระบวนการรับฟังความเห็น  ตั้งแต่การริเริ่มโครงการนำร่องกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และในมหาวิทยาลัย  การปรับปรุงความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยาน การจัดให้มีที่จอดจักรยานมากขึ้น ไปจนถึงการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแก่คนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยาน

เนื่องจากชมรมฯ ดำเนินการไปไกลกว่าการเป็นตัวแทนของคนเดินเท้าและผู้ใช้จักรยานเท่านั้น การพูดคุยหารือในเรื่องความปลอดภัยจึงคำนึงถึงผลว่าให้ได้ประโยชน์แก่คนพิการด้วย  ผู้แทนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เน้นว่า การออกแบบและก่อสร้างระบบและโครงสร้างสำหรับการเดินและการใช้จักรยานควรจะให้เกิดวิถีการเดินทางขนส่งที่ปลอดภัยและสะดวกสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการด้วย

  ชมรมฯ จะมีบทบาทนำในการประสานงานต่อไปกับภาคีต่างๆ และสร้างเครือข่ายมาขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการเพิ่มความปลอดภัยและสัดส่วนของการใช้จักรยานกับการเดินในการเดินทาง  มตินี้เห็นอย่างถูกต้องถึงความจำเป็นที่ต้องนำผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การเดินทางที่ยั่งยืนขึ้นในไทย

                             

                                                           ประธานชมรมฯ แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจร่วมที่ลงนามแล้วกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้จักรยานและการเดินให้มากขึ้น  บันทึกความเข้าใจครอบคลุมความร่วมมือสามด้าน  ความร่วมมือทางด้านวิชาการจะเกี่ยวข้องกับการทำงานปรับปรุงมาตรฐานของจักรยาน ส่วนประกอบจักรยาน และอุปกรณ์ที่คนพิการใช้ เช่นเดียวกับการตั้งคณะทำงานมาพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยานสำหรับตลาดภายในประเทศ    ในด้านการประชาสัมพันธ์ จะเห็นชมรมฯ กับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกันให้คำแนะนำและข้อมูลทางวิชาการแก่คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และคนพิการ  และท้ายสุด การส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ที่คนเดินเท้า ผู้ใช้จักรยาน และคนพิการใช้  ความร่วมมือและข้อตกลงเช่นนี้จะช่วยในการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างแน่นอน

          การขี่จักรยานในกรุงเทพฯ

ดร.เบิร์นฮาร์ด เอ็นซิงก์ เลขาธิการใหญ่ของ ECF มีความสุขที่ได้ไปกรุงเทพฯ ไปพบกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕   หลังจากได้พบกันในการประชุม Velo-city ที่เมืองเซบิล ดร.เอ็นซิงก์ก็กระตือรือร้นที่จะตอบรับคำเชิญให้ไปประเทศไทยที่ตามมา  “ผมมีความสุขที่ได้ไปแบ่งปันสิ่งที่เราเข้าใจและเครื่องมือบางอย่างจากโครงการ PRESTO ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นผู้ร่วมให้ทุนสนับสนุน” ดร.เอ็นซิงก์กล่าว “ผมเน้นว่า เมืองที่เพิ่งเริ่มต้น และกรุงเทพฯ ก็เป็นเมืองในขั้นเริ่มต้น จำเป็นต้องใช้แนวทางที่แตกต่างไปจากเมืองในขั้นไต่เต้าหรือเมืองที่เป็นแชมเปี้ยนแล้ว”  ดร.เอ็นซิงก์เสนอให้เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้จักรยานบนถนนที่รถยนต์ใช้น้อยกว่าก่อน   ในขณะที่เขาเอ่ยถึงการที่เขารู้สึกตื่นตะลึงต่อการมีพื้นที่น้อยนิดให้ผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า ความริเริ่มต่างๆ และความมุ่งมั่นของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยก็แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้านั้นเป็นไปได้

และเราสามารถมองเห็นว่าการทำงานหนักดังกล่าวได้ผลแล้ว ทั้งด้วยการผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและการลงนามในบันทึกความเข้าใจ  “ผมภูมิใจที่มีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมาชิกที่พร้อมสำหรับความร่วมมือในอนาคตกับเราและภายในเครือข่ายของเรา และชมรมฯ จะมีตัวแทนไปร่วมการประชุม Velo-city Global 2014 ที่เมืองแอดีเลดในออสเตรเลียด้วย” นี่ยิ่งเป็นเหตุผลมากขึ้นที่คุณควรจะไปแอดีเลด !

กวิน ชุติมา กรรมการ   ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

แปลจากข่าว Member of the Month: Thailand Cycling Club ใน ECF Newsletter

ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย Zoé Kruchten เจ้าหน้าที่สื่อสารของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป

ติดตามอ่านต้นฉบับในภาษาอังกฤษได้ที่

 http://www.ecf.com/news/member-of-the-month-thailand-cycling-club/#sthash.A3MYPamV.dpuf

Comments

comments

Check Also

ไฟติดล้อจักรยาน เพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสนุก

4 comments

 1. Welcome to your next beauty destination!
  We believe in the beauty of personality. And we want everyone to get their ultimate beauty treat.
  It includes procedures that eliminate or reduce excess skin and fat that remains after previously obese individuals have lost a significant amount of weight http://bodycare.artofbeautycenter.ae/

 2. Welcome to Tyler Wagner: Allstate Insurance, the leading
  insurance agency based in Las Vegas, NV. Boasting extensive expertise in the insurance
  industry, Tyler Wagner and his team are dedicated to providing top-notch customer
  service and tailored insurance solutions.

  Whether you’re looking for auto insurance to home insurance, to life and business
  insurance, Tyler Wagner: Allstate Insurance has your back.
  Our wide range of coverage options guarantees that you can find the right policy to protect what matters most.

  Understanding the importance of risk assessment, our team works diligently to offer personalized insurance quotes that reflect your unique situation. By utilizing
  our expertise in the insurance market and advanced underwriting processes, Tyler Wagner
  ensures that you receive fair premium calculations.

  Navigating insurance claims can be challenging, but our agency by your side,
  it’s expert guidance. Our efficient claims processing system
  and supportive customer service team ensure that your claims are handled
  quickly and compassionately.

  In addition, Tyler Wagner is deeply knowledgeable about insurance law
  and regulation, guaranteeing that your coverage is always in compliance with the latest legal standards.

  Our knowledge provides an added layer of security to our policyholders,
  knowing that their insurance policies are robust
  and dependable.

  At Tyler Wagner: Allstate Insurance, we believe that insurance is
  more than just a policy. It’s a critical tool for protecting your future and securing
  the well-being of those you care about. That’s why,
  we make it our mission to understand your individual needs
  and guide you through the selection of insurance options, ensuring that you have
  all the information you need and confident in your decisions.

  Selecting Tyler Wagner: Allstate Insurance means
  partnering with a reliable insurance broker in Las Vegas,
  NV, who values relationships and quality service.
  We’re not just your insurance agents; we’re here to support you in creating a secure future.

  Don’t wait to reach out today and learn how Tyler Wagner: Allstate Insurance can transform your insurance experience in Las Vegas, NV.
  Experience the difference of working with an insurance agency that truly cares about your needs
  and is dedicated to securing your peace of mind.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น