Home / Booklet / สว.ยิ่งเดิน ยิ่งปั่น ยิ่งดี

สว.ยิ่งเดิน ยิ่งปั่น ยิ่งดี


สำหรับ สว.ยิ่งเดิน ยิ่งปั่น ยิ่งดี ประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มจากร้อยละ 4.8 ในปีพ.ศ. 2498 เป็นร้อยละ 5.6 (ปีพ.ศ. 2528) ร้อยละ 7.6 (ปีพ.ศ.2538) ร้อยละ 9.3 (ปีพ.ศ.2543) และเป็นร้อยละ 15.3 (ปีพ.ศ. 2557) คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 130 ในเวลาเพียง 40 ปี แต่ที่น่าเป็นห่วง คือผู้สูงวัยหรือที่เรียกกันเล่นๆว่ากลุ่ม สว. นี้มีถึง 38.6% ที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดี สาเหตุหนึ่งก็เพราะมีร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา หากเราสามารถทำให้คนกลุ่ม สว.นี้มีร่างกายแข็งแรงขึ้นและสุขภาพดีขึ้นได้ก็จะเป็นสิ่งดีๆหรือคุณูปการให้แก่ประเทศได้มาก

Comments

comments