Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / เปิดรับผลงานวิจัย เดิน-จักรยาน ร่วมเสนอในเวทีเสวนาวิชาการ Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 1

เปิดรับผลงานวิจัย เดิน-จักรยาน ร่วมเสนอในเวทีเสวนาวิชาการ Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 1

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในเวทีงานเสวนาวิชาการ

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1: Thailand Bike & Walk Forum

ที่มาและความสำคัญ

     จากการที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ มาตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการขับเคลื่อนพลัง  3ด้าน ได้แก่ พลังทางสังคม พลังปัญญา และด้านนโยบาย รวมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ โดยมุ่งเน้นประมวลองค์ความรู้โดยการศึกษาวิจัยและการรวบรวมผลงานเชิงระบบ โครงสร้างและการบริหารจัดการ การสร้างชุมชนจักรยานในท้องถิ่นระดับต่างๆ โครงการประสานสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด การประชุมสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวคิดประสานความร่วมมือสู่สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานฯในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อหนุนเสริมนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

    ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งของโครงการผลักดันฯ คือการประมวลองค์ความรู้จากกิจกรรมในทุกโครงการย่อย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ได้แก่ บุคคล ชมรม มูลนิธิ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ที่ผ่านมาในปลายปีแรก ได้จัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงาน สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งในกลุ่มนักวิชาการผู้ทำงานวิจัย และในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายชุมชนฯ และเครือข่ายจังหวัดฯ อย่างไรก็ดี ยังคงมี บุคคล กลุ่ม ชมรม สมาคม องค์กรอื่นๆ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ดำเนินกิจกรรมและภารกิจที่สอดคล้องกับโครงการฯนี้อย่างหลากหลาย รวมทั้งยังมีองค์กรเอกชนที่มีความตระหนักในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเล็งเห็นว่าโครงการผลักดันฯ สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมและทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชน ดังนั้น ในปีที่สองของโครงการฯ จึงจะจัดให้มี “การเสวนาวิชาการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 (1st Thailand Bike & Walk Forum)” ขึ้น

วัตถุประสงค์:

1) เป็นเวทีนำเสนอผลงาน บทเรียน ประสบการณ์ จากการศึกษาวิจัย การดำเนินงานเชิงระบบและโครงสร้างตลอดจนการบริหารจัดการโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

2) เสริมสร้างวิสัยทัศน์การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานในชุมชนระดับต่างๆทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง โดยการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการศึกษาบทเรียนหรือประสบการณ์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่และนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3) วิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์ประเด็นโดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้จากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปี 2555 มาสู่แนวทางการวางแผนหลักปฏิบัติในระดับต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรม

4)  ประมวลแนวคิดข้อเสนอจากสมาชิกผู้เข้าร่วมการสัมมนาและเสนอต่อผู้รับผิดชอบนโยบายในระดับต่างๆทั้งระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับชุมชน

               หัวข้อวิจัย/บทคัดย่อที่เปิดรับสมัคร

  • ผลงานวิจัยด้านการเดินในชีวิตประจำวัน
  • ผลงานวิจัยด้านการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
  • ผลงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
  • ผลงานการสร้างเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและเดินในชีวิตประจำวัน 
  • ผลงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………

วันเปิดรับบทคัดย่อ/พิจารณาผลงาน

บัดนี้ –  15 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับคัดย่อ
18-28 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาผลงานบทคัดย่อ
11 มีนาคม 2556 ประกาศผลบทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์

www.thaicyclingclub.orgและ facebook.com/thaicycling

29 มีนาคม 2556 นำเสนอผลงานเวทีเสวนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1: Thailand Bike & Walk Forum

สถานที่ : ห้องประชุม สสส. กรุงเทพมหานคร

30 มีนาคม 2556 Bicycle Trip: ปั่นเลาะ (วัด) เลี้ยว (เข้าสวน) เที่ยว (ชุมชน) บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 618 4430 และ 02-618 4434

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น