Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯจัดให้กลุ่มคนพิการระดมความเห็นประเด็น เดิน-จักรยาน ต่อว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

ชมรมฯจัดให้กลุ่มคนพิการระดมความเห็นประเด็น เดิน-จักรยาน ต่อว่าที่ผู้ว่าฯกทม.

ข้อเรียกร้องในประเด็นการเดินทางของกลุ่มคนพิการต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

๑.    ข้อเสนอต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยสรุปคือทำให้ทางเท้าเป็น “ทางเท้า” ที่คนทุกกลุ่มในสังคมสามารถใช้ได้จริงๆ อย่างปลอดภัย โดย

 • ให้ กทม.นำหลักการการออกแบบที่เป็นธรรม (Universal Design) มาใช้ในงานโยธาทั้งปวง และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแก้ไขอุปสรรคที่มีอยู่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเดินทาง เข้าถึงและใช้ประโยชน์สถานที่ต่างๆได้จริง
 • จัดอบรมบุคลากรของ กทม. (และองค์กรที่ให้การบริการต่างๆ) ให้มีเจตคติที่ถูกต้องต่อคนพิการว่าคนทั่วไปกับคนพิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ และให้ความรู้ในการปฏิบัติต่อคนพิการ เพื่อให้สามารถให้บริการที่เหมาะสมต่อคนพิการได้
 • มีมาตรฐานการออกแบบและการสร้างทางเท้า โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการกำหนด ทั้งในด้านความกว้าง ความเรียบ วัสดุก่อสร้าง ทางลาดเมื่อมีการเปลี่ยนระดับ มีสัญลักษณ์บอกว่าทางเท้าเส้นทางนี้จัดให้ใครใช้ตรงส่วนไหน ฯลฯ หากทางเท้าใดยังไม่ได้มาตรฐานก็ให้ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานให้มากที่สุด  ทางลาดควรกว้างเท่ากับความกว้างของทางเท้า  หากจำเป็นต้องมีสิ่งกีดขวางบนพื้นทางเท้า ให้จัดระเบียบนำไปอยู่แนวเดียวกันทั้งหมดชิดด้านหนึ่งด้านใดของทางเท้า ในขณะที่จัดการให้สิ่งแขวนห้อยลงมาเหนือทางเท้าให้สูงในระดับที่ปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและไม่ให้มีน้ำหยดไหลจากอาคารลงมาบนทางเท้า การรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดทางเท้าให้ทำในเวลาที่ไม่มีคนใช้ทางเท้า
 • มี “จุดเชื่อมต่อ” ให้คนพิการสามารถเข้าถึงสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะทุกแห่ง โดยเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. และให้ กทม.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือขอความร่วมมือสถานที่เอกชนให้ทำตามเช่นกัน และให้คนพิการได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ(รถประจำทาง รถไฟ รถไฟฟ้า)สะดวก เช่น มีลิฟท์ให้บริการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกแห่ง
 • สำหรับการข้ามถนน  หากเป็นทางม้าลายก็ให้มีสัญญาณตามมาตรฐานสากล ทั้งไฟ เสียง และตัวหนังสือ ถ้ามีเกาะกลางให้เจาะช่องผ่านในระดับเดียวกับถนน และให้มีช่องพักก่อนขึ้นทางลาดบนทางเท้า  หากเป็นสะพานลอยข้ามถนน ให้มีทางลาดที่เรียบและไม่ลื่น ราวไม่ลื่นไม่ร้อนลวกมือตอนกลางวัน มีหลังคา เน้นจุดที่มีคนพิการใช้มาก และหากเป็นอุโมงค์ลอดถนนก็ให้มีทางลาดและราวเกาะ
 • ทำห้องน้ำสาธารณะที่คนพิการสามารถใช้ได้ตรงจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะหรือมาใช้ในการสัญจรมาก
 • จัดให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเดินทางทางน้ำได้
 • ขอให้ผู้สมัคร(และผู้ที่ได้รับเลือก)เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกคนทั่วไปว่า ในกรุงเทพฯ มีคนพิการอยู่และพวกเขาอยากออกมาใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับคนอื่นๆเช่นกัน

๒. ประเด็นเร่งด่วนที่ กทม.ควรทำทันทีในปี ๒๕๕๖

 • ปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการทำให้เรียบ การจัดระเบียบสิ่งกีดขวาง และการมีทางลาดที่เหมาะสมในบริเวณที่คนพิการใช้มากทันที เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พระโขนง คลองเตย ประตูน้ำ สยามสแควร์ จตุจักร เยาวราช และสถานีรถไฟฟ้าทุกแห่ง (สถานที่ที่ควรพิจารณาในปีต่อๆไปได้แก่ สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ย่านเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ)
 • บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง ไม่ให้จักรยานยนต์ขึ้นมาแล่นและรถยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้า และการจัดระบบการขายสินค้าบนทางเท้าทั้งแผงที่ยื่นออกมาจากร้านและแผงลอย ให้มีพื้นที่ทางเท้าที่คนเดินได้-รถเข็นผ่านได้ อย่างสะดวกแน่นอน

๓.   ประเด็นการศึกษาวิจัย

 • ศึกษาพื้นที่ดำเนินการเร่งด่วนให้เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงทางเท้าให้เหมาะสมและบังคับใช้กฎหมาย เสนอให้พิจารณาแยกตึกชัย ซึ่งมีโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับคนพิการ
 • ศึกษาเพื่อจัดลำดับความสำคัญทางเท้าที่ต้องการการปรับปรุง
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสาธารณูปโภคลงไปอยู่ใต้ดิน
 • สำรวจจุดที่ควรจะมีและศึกษาความเป็นไปได้ในการทำจุดเชื่อมต่อทางเท้ากับพาหนะในการเดินทางและจุดเชื่อมต่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงย่านพาณิชย์ ย่านชุมชน สวนสาธารณะ เช่น ย่านปทุมวัน ย่านเยาวราช
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดแบ่งการใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันระหว่างคนเดินเท้ากับผู้ค้าขาย
 • สำรวจความพึงพอใจในการปรับปรุงทางเท้าเมื่อได้ดำเนินการแล้ว
 • ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กทม. ตามข้อเสนอของคนพิการ

(หมายเหตุ: ข้อเสนอข้างต้นนี้สรุปจากการประชุมระดมความเห็นจากตัวแทนกลุ่มคนพิการเมื่อวันที่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APDC) ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนคนพิการจาก ๑๒ องค์กรคนพิการ ได้แก่ องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค, มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, มูลนิธิคนพิการไทย, สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ, มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย, สมาคมคนพิการพัฒนาตนเอง กรุงเทพมหานคร และชมรมคนพิการกรุงเทพมหานคร)

รายงานโดยกวิน ชุติมา

11 ก.พ.56

1 2
3 4
5

1. ก่อนเวทีจะเริ่ม…ชมวีดีทางเท้า…เล่าเรื่อง

2. แบ่งกลุ่มย่อยระดมความเห็น กลุ่ม 1

3. แบ่งกลุ่มย่อยระดมความเห็น กลุ่ม 2

4. สรุปกลุ่มย่อย นำเสนอประเด็นความเห็นจากกลุ่มคนพิการ

5. เสร็จกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน ….

“ปั่น2ล้อ”วอนว่าที่ผู้ว่าฯ

ยกจักรยานเทียบรถยนต์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าว “มติชน” ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากกลุ่มชมรม และเครือข่ายต่างๆว่าอยากให้ผู้ว่าฯกทม.ทำอะไรเพื่อคนกรุงเทพฯ ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่อยากให้พัฒนาคุณภาพชีวิติ ……………………………..

(ติดตามภาพกิจกรรมการจัดระดมความเห็นจากกลุ่มคนพิการ http://www.thaicyclingclub.org/multimedia/album/detail/1646)

จากหนังสือมติชนรายวัน

ฉบับวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ,คอลัมน์ การเมืองในประเทศ

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น