Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / รื้อฟื้นการออกใบอนุญาตขับขี่จักรยาน

รื้อฟื้นการออกใบอนุญาตขับขี่จักรยาน

ที่ จสท.     041/2556

                                                                                       18    มีนาคม   2556

เรื่อง    รื้อฟื้นการออกใบอนุญาตขับขี่จักรยาน

        เรียน   อธิบดี

                  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

                  ตามที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมได้ยกเลิกการออกใบอนุญาตขับขี่จักรยานไปเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

                 ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันได้มีการใช้จักรยานมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทาง การกีฬา การหาความบันเทิง และที่
สำคัญที่สุดคือการใช้ในชีวิตประจำวัน

                 ซึ่งการใช้จักรยานนี้จะมีปัญหาขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีการอ้างถึงสิทธิ (หรือไม่มีสิทธิ) การใช้พื้นที่ผิวจราจร

                 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแต่ต้นทาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมของสิทธิการใช้พื้นที่ผิวจราจรของคนทุกกลุ่ม ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทยจึงขอความกรุณาจากท่านรื้อฟื้นการพิจารณาออกใบอนุญาตขับขี่จักรยานขึ้นมาอีกครั้ง

                 ทั้งนี้ชมรมฯขอแสดงความตั้งใจที่จะร่วมคิดและร่วมทำกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยของผู้สัญจรบนท้องถนนต่อ
ไป

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                              

                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                    ศาสตราจารย์กิตติคุณธงชัย พรรณสวัสดิ์

                                                                   ผู้ก่อตั้งและประธาน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น