Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / โพธารามเริ่มกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานแล้ว

โพธารามเริ่มกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานแล้ว

โพธารามเริ่มกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานแล้ว

                 บางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการความรู้และจัดการเครือข่ายเรียนรู้ให้แก่กลุ่มพลเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความเชื่อว่า หากแต่ละพื้นที่ได้มองเห็นศักยภาพของตนเอง และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งจากภายในตนเอง และจากการเชื่อมโยง

เครือข่ายก็จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้การดำเนินงานเพื่อสาธารณะที่แต่ละกลุ่มทำอยู่มีประสิทธิภาพ มีพลัง มีองคาพยพที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี

งามให้เกิดขึ้น  งานเด่นของบางกอกฟอรั่มคือการฟื้นฟูย่านเก่าของเมือง เช่น ย่านสามแพรกในกรุงเทพฯ  ปัจจุบันบางกอกฟอรั่มได้รับการสนับสนุน

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาทำงานสร้างพื้นที่สุขภาวะที่เมืองเชียงใหม่ น่าน และโพธาราม

                  จากการทำงานด้านสุขภาวะเป็นภาคี สสส. บางกอกฟอรั่มจึงได้รู้จักชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และเห็นว่าสามารถมาเป็น

พันธมิตรกันในการสร้างพื้นที่สุขภาวะได้เป็นอย่างดี จึงได้เชิญนายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ ไปหารือกันในเบื้องต้นที่สำนักงานเมื่อวันที่ ๒

พฤษภาคม และตกลงที่จะทำงานร่วมกันเริ่มต้นจากโพธาราม เมืองเล็กๆในจังหวัดราชบุรี

เยี่ยมชมการทำงานของทีมบางกอกฟอรั่ม

ร่วมประชุมหารือกับทีมบางกอกฟอรั่ม

            

               วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ชมรมฯ ได้เดินทางร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่บางกอกฟอรั่มไปหารือกับชมรมอย่าลืม…โพธาราม ซึ่งเป็นกลุ่มที่พยายาม

รักษาเมืองเก่าของโพธารามเอาไว้  จากการฉายวิดีทัศน์ประสบการณ์และความสำเร็จในกระบวนการสร้างชุมชนจักรยานที่ตำบลดงกลาง อำเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตร ที่ชมรมฯ ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ผ่านการทำงานของมูลนิธิโอกาส และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แกนนำและสมาชิก

ของ ชมรมอย่าลืม…โพธารามเห็นพ้องว่า การฟื้นวิถีการปั่นจักรยานมีความเหมาะสมกับเมืองเก่าโพธารามที่มีขนาดเล็ก และต้องการผลักดันให้กลับ

 มาเป็นวิถีชีวิตประจำวัน ด้วยการทำงานกับทั้งชาวชุมชนและเทศบาลเมืองโพธาราม โดยมีชมรมฯ กับบางกอกฟอรั่มให้การสนับสนุน

             เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน นายอภิชาต ศิริอุดมเศรษฐ์ ประธานชมรมอย่าลืม…โพธาราม  ได้นัดหมายให้ชมรมฯ กับบางกอกฟอรั่มเข้าพบ

นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองโพธาราม โดยมี นส.ทิพรัตน์ วรกัลตาลุ นักวิชาการของเทศบาลฯ ร่วมพูดคุยด้วย  ทางคณะผู้เข้า

พบได้เล่าถึงความเป็นมาและแนวคิดในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในเมืองโพธาราม รวมทั้งบทบาทที่สำคัญของเทศบาล โดยเน้น

ว่า การทำงานครั้งนี้จะไม่ให้เป็นแค่กิจกรรมวันเดียวจบ แต่จะทำให้ต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะต้องใช้เวลาในการ

เปลี่ยนแปลง ส่วนเทศบาลสามารถนำการส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไปบูรณาการร่วมกับภาระกิจและงานต่างๆที่เทศบาลทำอยู่

เช่น การเป็นเทศบาลคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นการริเริ่มของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ชมรมฯ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ของสันนิบาตฯด้วยเช่นกัน)

การ พูดคุยแม้จะมีเวลาจำกัด แต่ก็ได้ผลออกมาดี โดยนายสวัสดิ์ เห็นชอบด้วยกับแนวคิดในภาพรวม และเน้นว่าต้องค่อยๆ ทำไปและมีประสานงานทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนในพื้นที่

เข้าเยี่ยมและหารือกับนายกเทศมนตรีโพธาราม มอบของที่ระลึกจากชมรมฯให้นายกเทศมนตรีโพธาราม

                  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ชมรมอย่าลืม…โพธาราม ได้ชวนแกนนำชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองโพธารามมาพูดคุยกัน โดยมีเจ้า

หน้าที่บางกอกฟอรั่มและตัวแทนชมรมฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย เพื่อหารือกันถึงการดำเนินการให้เมืองโพธารามให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาวะ โดย

เริ่มต้นที่การฟื้นฟูวิถีการใช้จักรยานให้กลับคืนมาอีกครั้ง  การพูดคุยกันในเบื้องต้นครั้งนี้มีแกนนำชุมชน 12 คนเข้าร่วม โดยสี่คนเป็นประธานชุมชน

แกนนำชุมชนมีความเห็นสอดคล้องว่าการฟื้นวิถีจักรยานให้กลับมาอีกครั้งเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะทำได้เพราะมีคนจำนวนหนึ่งใช้จักรยานกันอยู่แล้วที่

ประชุมเห็นชอบกันว่าจะเริ่มต้นจากการเข้าไปสำรวจก่อนว่าตอนนี้มีการใช้จักรยานของแต่ละบ้านอย่างไร และไปชักชวนเพื่อนบ้านให้มาร่วมกันปั่น

จักรยานมากขึ้นโดยชมรมฯ บางกอกฟอรั่ม และชมรมอย่าลืม…โพธารามจะช่วยออกแบบสำรวจให้ชุมชน

ร่วมพูดคุยกับแกนนำของชุมชน

              อนึ่งจากการเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกันนี้ ชมรมอย่าลืม…โพธารามกับบางกอกฟอรั่มจึงได้เชิญให้ชมรมฯ ไปร่วมออกร้านชักชวนคนขี่

จักรยานด้วยในงาน “ตลาดร้อยปี” ซึ่งห้างอิมพีเรียลสำโรงได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี ปีนี้เป็นตอน “ตลาดเก่าโพธาราม”  จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓-๒๖

มิถุนายน ๒๕๕๖

คุณกวินกับบูธแนะนำชมรมฯ พิธีเปิดงาน “ตลาดเก่าโพธาราม” ที่อิมพีเรียล สำโรง ในบูธแนะนำชมรมฯ น้องๆ นักเรียนให้ความสนใจกับ     ติ๊กเกอร์จักรยาน

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น