Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดินจักรยานในทางปฏิบัติเริ่มแล้ว……

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดินจักรยานในทางปฏิบัติเริ่มแล้ว……

    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดินจักรยานในทางปฏิบัติเริ่มแล้ว

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และให้เสนอมติสมัชชาฯ ข้างต้น พร้อมข้อสังเกตของ คสช. ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามมตินั้น  คสช. ที่ลงนามโดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและประธาน คสช. ได้ส่งมติดังกล่าวไปให้เลขาธิการคณะมนตรีพิจารณานำเสนอ ครม.แล้วเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖  (ข่าวจากวงใน สช. แจ้งว่า หากดูจากมติสมัชชาสุขภาพฯ เรื่องแร่ใยหินที่ใช้เวลาประมาณสองเดือนนับแต่ส่งเรื่องให้เลขาธิการ ครม. จึงได้เข้าที่ประชุม ครม.  มติสมัชชาสุขภาพฯ เรื่องเดินและจักรยาน อาจได้เข้า ครม. ในราวเดือนธันวาคม)

นอกจากนั้น ในปีนี้ คสช.ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพฯ จึงได้จัดบุคคลากรมาทำงานส่วนนี้เป็นการเฉพาะ และได้มาหารือกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ในเรื่องเดิน-จักรยาน และได้มีการประชุมเตรียมการครั้งที่ ๑ ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ และได้พิจารณาแผนการขับเคลื่อนมติฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ สช. เตรียมมาสำหรับช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกำหนดที่เลขาธิการ สช. ต้องไปรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ เรื่องนี้ต่อที่ประชุมสมัชชาฯ  แผนนี้แบ่งการดำเนินงานเป็นสามส่วนคือ งานวิชาการ(ทำเอกสารวิชาการและฐานข้อมูล)และจัดการความรู้, งานขับเคลื่อนและรณรงค์สาธารณะ(รวมถึงการจัดเวทีรับฟัง การสร้างพื้นที่นำร่อง การรณรงค์สื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ) และงานบริหารจัดการ

ที่ประชุมเห็นว่าต้องเข้าพบทำความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนในช่วงสามเดือนแรก และให้ความสำคัญในลำดับต้นกับงานรูปธรรมที่ระบุในมติสมัชชาสุขภาพฯ ได้แก่ การให้ความรู้ที่เน้นให้ความสำคัญต่อผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด, การแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้เป็นเจ้าของอาคารขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะ ต้องจัดให้มีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ, และการกำหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช้จักรยานภายในสถานศึกษา

ต่อไปจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนฯ ขึ้นมาเป็นทางการและกำหนดว่าจะประชุมกันทุกสองเดือน

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เลขานุการ คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ภายใต้ คสช. (๒๕๕๕)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น