Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / บันทึกเหตุการณ์ประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องเดินและจักรยาน ผ่านของ ครม.

บันทึกเหตุการณ์ประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องเดินและจักรยาน ผ่านของ ครม.

บันทึกเหตุการณ์  การพัฒนาและผลักดันประเด็นประวัติศาสตร์ของเรื่องการเดินและจักรยาน เข้าสู่การพิจารณาของ
ครม.(ผ่านช่องทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)

มีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(ทีซีซี) ได้วิจัย ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ ทำประชาคม รณรงค์ สร้างเครือข่าย ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องเดินและจักรยาน

มีนาคม 2555 : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ยื่นข้อเสนอประเด็นเรื่องการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อขอรับการพิจารณาให้เป็นระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2555

พฤษภาคม 2555 : ระเบียบวาระเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 ประเด็นหลักของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2555

พฤษภาคม – ตุลาคม 2555 : คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้งานร่วมกันเพื่อยกร่างและนำเข้าสู่กระบวนการการรับฟังความเห็นจากตัวแทน ของเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงานชุดนี้

ธันวาคม 2555 : ประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ได้รับมติที่เป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 (จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ) ให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

ธันวาคม 55 – กรกฎาคม 2556 : คณะทำงานจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำงานเพื่อยกร่าง ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)และคณะรัฐมนตรี

สิงหาคม 2556 : คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช) เห็นชอบมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 และมีมติให้นำเสนอประเด็นเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เข้าสู่ที่ประชุมครม.

      ระหว่างนี้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้นำประเด็นและรายละเอียดปรึกษาหารือ กับบางหน่วยงานราชการ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันและในช่วงนี้ กระทรวงที่
เกี่ยวข้องได้พิจารณามติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และได้มีหนังสือถึงครม. แสดงความเห็นด้วยกับมติดังกล่าว โดยมีข้อคิดที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย

19 พฤศจิกายน 2556 : ประเด็นเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เข้าสู่การพิจารณาของครม.และครม. มีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

*****************

อ้างถึงมติของ ครม. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 พันธกิจต่อไปที่ถือว่ายิ่งใหญ่และท้าทายความสามารถของคณะทำงานจาก หน่วยงานของภาครัฐ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและคณะทำงานจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ (ซึ่งชมรมฯได้ร่างไว้แล้ว) เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  ให้เป็นจริงให้ได้ในประเทศไทย

ธันวาคม 2555

  • การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้รับมติจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
    (จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ)
สิงหาคม 2556

  • คสช.เห็นชอบมติของสมัชชาฯ และมีมติให้นำเสนอต่อครม.
พฤศจิกายน 2556

  • ระหว่างนี้ชมรมฯได้นำประเด็นและรายละเอียดปรึกษาหารือกับบางหน่วยงานราชการเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน อาทิ เข้าพบท่านอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (เมื่อ 18 พ.ย.56)
พฤศจิกายน 2556

  • กาเข้าพบท่านปลัดกระทรงอุตสาหกรรม (เมื่อ 18 พ.ย.56)

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น