Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ชมรมหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าพบหารือกับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุให้ดำเนินงานส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมตินี้เป็นการเฉพาะและหารือถึงการดำเนินงานในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินงาน

เช้าวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะของชมรมฯที่ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (ประธาน), นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ที่ปรึกษา), ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา (กรรมการ) และนายกวิน ชุติมา (กรรมการ) ได้เข้าพบกับนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเล่าความเป็นมาถึงการดำเนินงานของชมรมฯที่นำไปสู่มติของสช.ดังกล่าวแล้ว ในการเข้าพบรองผอ.สนข.นั้น ประธานชมรมฯได้กล่าวถึงข้อ ๑.๒ ของมติที่ระบุว่า๑.๒ “กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยาน ให้ความรู้ที่เน้นให้ความสำคัญต่อผู้เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานทุกกลุ่มคนในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด”  ซึ่งในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่มีบทบาทในเรื่องนี้คือสนข. ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงคมนาคมในด้านนโยบายและการดำเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยาน  ประธานชมรมฯได้ย้ำว่า ชมรมฯมองเรื่องการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำยาวๆ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ จำนวนมาก จึงไม่ใช่ว่าจะให้เกิดขึ้นได้ในเวลาปีสองปี ดยชมรมฯอาสาช่วยประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำงานด้วยกัน อันเป็นสาเหตุการไปหารือในวันนั้น

การหารือทำให้ได้ทราบว่าในเรื่องจักรยาน กระทรวงคมนาคมกับสนข. มีการดำเนินงาน ๒ ขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก ในทางนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะนี้ กระทรวงมองในภาพรวม แต่ยึดเอารถไฟฟ้า ๑๐ สายเป็นหลัก กำลังพยายามบูรณาการการเชื่อมต่อและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งในที่นี้คือทางเดินเท้า ทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน  ในเบื้องต้นจะเริ่มที่รถไฟฟ้าสายสีแดงและแอร์พอร์ตลิงก์  และ

ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้แยกเรื่องจักรยานออกมาเป็น “แผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน” เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอ ให้การสร้างรถไฟฟ้าเสร็จหมด  แผนการดำเนินงานนี้แบ่งกรอบข้อเสนอแนะเป็น ๓ ส่วนใหญ่คือ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาจุดจอดจักรยานในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ  (๒) ด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และการกำหนดให้มีกฎหมายหรือข้อบังคับเทศบัญญัติ เพื่อรองรับและสนับสนุนการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  และ (๓) ด้านกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทาง เช่น แผนและกิจกรรมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน

การหารือได้ข้อสรุปว่า รองผอ.สนข.เห็นควรให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นภายใต้คณะกรรมการการเชื่อมต่อระบบขนส่ง มาทำแผนปฏิบัติการ เรื่องงบประมาณไม่น่าจะเป็นปัญหา โดยคาดว่าจะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ให้เป็นแบบอย่าง นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในทุกขั้นตอน รวมทั้งการออกแบบ เพื่อให้ระบบการเชื่อมต่อด้วยการเดินเท้าและการใช้จักรยานที่สอดคล้องตรงความต้องการของผู้ใช้และทุกฝ่ายเห็นชอบ  และต่อไประบบการเชื่อมต่อนี้มิใช่เพียงที่สถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น แต่จะรวมถึงสถานีขนส่งประเภทอื่น ได้แก่ รถไฟ รถประจำทาง เรือโดยสาร ฯลฯ ด้วย  รองผอ. สนข. ยังได้แนะให้นำเรื่องการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อนี้เข้าไปหารือในคณะกรรมการที่กระทรวงคมนาคมมีร่วมกับกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งในเขตกรุงเทพฯด้วย

นอกจากคณะของชมรมฯยังได้รับแจ้งว่าทางจักรยานเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ชมรมฯได้ไปร่วมสำรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นนั้น กรมทางหลวงออกแบบเสร็จแล้ว ที่ประชุมจึงขอให้นำมาให้คณะทำงานและผู้ที่ใช้เส้นทางนี้ดูด้วยก่อนทำการก่อสร้าง

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น