Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / “การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง วันที่ 7-9 พ.ย.56

“การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง วันที่ 7-9 พ.ย.56

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่”
วันที่ 7-9 พ.ย. 56
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารกองช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง

เมื่อวันที่ 7-9 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิใบไม้เขียว สมาคมชีวิตดี เทศบาลนครลำปาง ชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สนับสนุนวารสาร เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมของที่ระลึก ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่ขึ้น การประชุมนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากผู้จัดได้เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันการใช้รถยนต์เพื่อการเดินทาง และการขนส่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวด ทำให้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษในอากาศ มลภาวะด้านเสียง และเร่งการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน รวมถึงผลักดันเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ

รายละเอียดของการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ดังนี้
วันที่ 7 พ.ย.56: การจักทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่
วันที่ 8 พ.ย.56การจักทำแผนแม่บทการส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน เพื่อสร้างเสริมเมืองน่าอยู่ (ต่อ)
วันที่ 9 พ.ย.56: กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยของจักรยานและการทดสอบการขับขี่จักรยาน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมฯ มาจากหลายภาคส่วน อาทิ (1) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 18 องค์กร (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 องค์กร (3) ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ 13 องค์กร (4) ชุมชนและชมรมจักรยานจังหวัดลำปาง 6 ชมรม รวมกว่า 55 องค์กร  

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น