Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สช. ชวนเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี

สช. ชวนเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 9 ปี สช. 

“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” 

แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพข้างต้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศไทย ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) มาสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ที่มองว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังบทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ที่บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น และ (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงานประชุมวิชาการ ๙ ปี สช.เพื่อนำบทเรียนจากการปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในวาระที่ สช.เข้าสู่ปีที่ ๙ นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. จัดภายใต้ประเด็นหลัก คือ“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทย

ทั้งนี้ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ  Participatory Healthy Public Policy Process (PHPPP) ในการประชุมนี้ หมายถึง การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับการปฏิรูประบบสุขภาพ ชีวิต และจิตสำนึกประชาธิปไตย อาทิ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น

วัตถุประสงค์เฉพาะมี ๓ ประการ คือ

(๑) สังเคราะห์และแบ่งปันความรู้

(๒) พัฒนาศักยภาพ

(๓) กำหนดทิศทางการทำงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณลักษวรรณ โทรศัพท์ 02 832 9000

link http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/call_for_paper__presentation.pdf

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น