Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ชมรมฯ หารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขับเคลื่อนการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน, นายกวิน ชุติมา กรรมการ และ นส.อัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการ ได้เข้าพบผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย นายโชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดี, นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม, นายภูวณัฏฐ์ ธนธัญเกียรติ์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายวิทิต จันทนินทร นิติกรชำนาญการพิเศษ (แทนผู้อำนวยการ) สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น, นางสาวกวิตา วาจากิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และ นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข

         ประธานชมรมฯ ได้ฉายภาพและบรรยายให้เห็นถึงการทำงานส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชมรมฯ โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายที่นำไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเนื้อหาข้อหนึ่งระบุมาตรการต่างๆ ที่ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำไปปฏิบัติด้วย มตินี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาปฏิบัติแล้ว ชมรมฯจึงได้ดำเนินการเข้าพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานเหล่านั้นตามลำดับ จากนั้นได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเป็น “เมืองจักรยาน” กับ “เมืองที่ใช้จักรยานได้” และความเข้าใจผิดต่างๆ ในการผลักดัน-ส่งเสริมการใช้จักรยานในไทย  และท้ายสุดได้อธิบาย ๕ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับจักรยานและการเดิน ซึ่งเมื่อเรียงลำดับความยากง่ายในการนำปฏิบัติแล้วได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

      จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยที่ทางผู้บริหารกรมฯ กล่าวว่า จริงที่กรมฯ สามารถสั่งการ “ให้เดินทั้งขบวน” ได้ แต่ความยั่งยืนในการดำเนินงานอยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีข้อสรุปถึงสิ่งที่ทางกรมฯ กับชมรมฯ จะร่วมมือกันในการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวไปปฏิบัติในเบื้องต้นว่า

1. กรมฯ จะเปิดโอกาสให้ชมรมฯ ได้ให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มาเข้าอบรมของกรมฯ ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพท.) โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ กล่าวถึง “มาตรฐานการทำงานในการส่งเสริมการเดินการใช้จักรยาน” ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งรวมทั้งในด้านแนวคิดและระบบโครงสร้าง

2. กรมฯ กับชมรมฯ หาท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะดำเนินการส่งเสริมการใช้จักรยานมาทำโครงการนำร่องให้ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้ท้องถิ่นอื่นได้ โดยกรมฯ มีเงินอุดหนุนช่วย และชมรมฯ สนับสนุนทางวิชาการ โดยทางกรมฯ เสนอให้มีพื้นที่นำร่องทั้งในต่างจังหวัดที่ห่างไกลออกไปและในบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพฯ

 

ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ  

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ผอ.ส่วนต่างๆ ร่วมประชุมหารือด้วย

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่าเห็นด้วยกับแนวทางของชมรมฯ ที่ปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะที่ชมรมฯ เสนอว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำโครงสร้าง ซึ่งคนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงการส่งเสริมการใช้จักรยานจะนึกถึง “ทางจักรยาน”  แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมของคนให้มาใช้จักรยาน โดยที่ท่านรองอธิบดีได้เสนอว่าหากจะใช้ถนนร่วมกันให้ปลอดภัยก็จำเป็นต้องแก้ไขพฤติกรรมคนขับรถด้วย ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของชมรมฯ และเป็นมาตรการหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เช่นกัน

                                                                                                                                                              รายงานโดย  กวิน ชุติมา

   กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

——————————————————————————————————————————————————————————-

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

 

 

 

 

 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น