Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดหารือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดหารือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดหารือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน

ผู้เข้าร่วมประชุมกับบรรยากาศอ่าวประจวบคีรีขันธ์อันสวยงามของเมืองที่เงียบสงบมีรถยนต์น้อยน่าใช้จักรยานเดินทางที่สุด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ มติ ๕.๑ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนใจทุกภาคส่วนในจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่โรงแรมประจวบบีช ในตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมนำไปเสนอให้เป็นแนวการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ เนื่องจากการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานเป็นหนึ่งในสี่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จังหวัดนำมาขับเคลื่อน อีกสามเรื่องคือเรื่องขยะ อาหารทะเล และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  แต่ละเรื่องจะมีคณะกรรมการชุดย่อยมาขับเคลื่อนเป็นการเฉพาะที่เริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งหมดสำหรับเรื่องเดิน-จักรยาน

 

บรรยากาศในห้องประชุมที่ผู้ประกอบการโรงแรมประจวบบีชเอื้อเฟื้อให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่า  พลังงานจังหวัดเอื้อเฟื้ออาหารว่าง

 

แม้ผู้ที่น่าจะมีบทบาทสำคัญบางส่วนติดงานราชการ เช่น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์และตำรวจ ก็ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างหลากหลายกว้างขวาง ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุข, พลังงาน, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประชาสัมพันธ์, ปศุสัตว์), ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการโรงแรม และรีสอร์ท, บมจ. อสมท.), ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม (ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมประจวบไซคลิ่ง, กลุ่มรักษ์บ้านเก่า), ชุมชนจักรยาน (กองบิน ๕, ชุมชนรากแก้ว, ชมรมผู้สูงอายุ) และกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตัวแทนของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมคือนายกวิน ชุติมา กรรมการ, นายอิทธิพล บารมีเกรียงไกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์/นักข่าวพลเมือง และนายประจักษ์ สมายะ ผู้ประสานงาน

 

(ซ้าย) ตัวแทนปศุสัตว์, ท่องเที่ยวและกีฬา, พลังงาน, กองบิน ๕, ชุมชนจักรยาน และชมรมผู้สูงอายุ    (ขวา) ผู้ประกอบการรีสอร์ท, ชมรมจักรยาน, ประชาสัมพันธ์

 

ตัวแทนกลุ่มองค์กรส่วนงานต่างๆ ได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานที่ได้ทำไปแล้ว กำลังทำ หรือจะทำ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุจัดขี่ทุกเช้าวันเสาร์, ชุมชนจักรยานรากแก้วจัดชวนกันขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน มีคนขี่จักรยานมากขึ้นจนชุมชนข้างเคียงสนใจ, กองบิน ๕ ซึ่งประกาศตนเองเป็น “กองบินท่องเที่ยว” มีเส้นทางให้ขี่จักรยานที่ปลอดภัยและร่มรื่น นักท่องเที่ยวนิยมมาขี่จักรยานกันอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน มีการตั้งชมรมจักรยาน ข้าราชการขี่จักรยานไปทำงานมากขึ้น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานภายนอกได้ จัดอบรมให้ความรู้ และออกสป็อตวิทยุทางสถานีของกองบินได้, พลังงานจังหวัดทำโครงการให้ข้าราชการที่มีสำนักงานในศาลากลางจังหวัดยืมจักรยานขี่ไปกินอาหารกลางวันแทนการใช้จักรยานยนต์หรือรถยนต์ มีการสำรวจความสนใจและกำลังจะจัดทำระบบ ซื้อจักรยาน และทำสถานีจอดจักรยาน นอกจากนั้นยังสนใจโครงการจักรยานปั่นไฟฟ้า โดยมีต้นแบบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.), รองปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งขี่จักรยานเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางมาทำงานทุกวัน(และเป็นประธานชมรมจักรยานที่อำเภอบางสะพานน้อยด้วย) จะช่วยกระตุ้นให้คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น, ท่องเที่ยวและกีฬาให้ข้อมูลว่า กรมพละศึกษามีงบประมาณส่งเสริมการทำเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพให้ทุกอำเภอทำ ประจวบคีรีขันธ์มีเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวตั้งแต่อุทยานเขาสามร้อยยอดลงไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย และจะทำเพิ่ม พยายามให้มีตลอดแนวอ่าวไทยของจังหวัด นอกจากนั้นก็จะจัดกิจกรรมขี่จักรยานอีก ๔-๕ รายการในช่วงมีกี่เดือนข้างหน้านี้, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะจัดขี่จักรยานอีกหลายครั้งในโอกาสวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขให้ข้อมูลว่ากรมอนามัยได้จัดงบประมาณให้อนามัยเขตทั้ง ๑๒ เขตทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ในการให้ข้อมูลความรู้สร้างแรงบันดาลใจสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จักรยานแก่ประชาชน หากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยทำสป็อตวิทยุสั้นๆ มาก็จะนำออกให้   ส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนนั้นได้ให้แง่คิดว่า หากประจวบคีรีขันธ์จะเป็น “เมืองจักรยาน” ก็ต้องเตรียมความพร้อมของเมือง หากจะทำ “ทางจักรยาน” ก็ต้องให้ปลอดภัยให้ใช้ได้จริง  ในส่วนเมืองเก่านี้ ประชากรในสัดส่วนที่สำคัญเป็นข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสามารถเป็นแบบอย่างกระตุ้นให้ข้าราชการใช้จักรยานมากขึ้นในชีวิตประจำวันได้ เอื้ออำนวยความสะดวก เช่น ทำจุดจอดที่ปลอดภัยให้ ถ้าข้าราชการแต่งเครื่องแบบราชการขี่จักรยานมาทำงานกันก็จะยิ่งดีใหญ่ สร้างแรงดลใจและเห็นผลได้มาก

 

          (ซ้าย) ผู้จัดการโรงแรมประจวบบีช, กลุ่มรักษ์บ้านเก่า                             (ขวา)  บมจ. อสมท. (ยืน) , เลขาสมัชชาสุขภาพประจวบฯ, ชมรมประจวบไซคลื่ง

 

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ ที่ประชุมเสนอให้ทางกองบิน ๕ เป็นประธาน นาวาอากาศตรีปารมี นิมาลา รองผู้อำนวยการ (รักษาการผู้อำนวยการ) โรงพยาบาลกองบิน บน.๕ กองบิน ๕ ที่เป็นตัวแทนมาร่วมประชุมรับจะนำไปเสนอเชิญผู้บัญชาการกองบินมาเป็นประธาน  ส่วนรองประธานก็จะเป็นผู้บริหารส่วนงานราชการ เช่น พลังงานจังหวัด

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น