Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ เข้าร่วมการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

ชมรมฯ เข้าร่วมการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

ชมรมฯ เข้าร่วมการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

                เช้าวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะของโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ๖ คน นำโดยนายปพนธนัย นันทชัชวาลย์กุล ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค ได้เข้ามาหารือกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในเรื่อง การพัฒนาขอบเขตโครงการการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในภาคการขนส่ง  ที่สำนักงานชมรมฯ โดยฝ่ายชมรมฯ มี ศ.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน และนายกวิน ชุติมา กรรมการ เป็นตัวแทน

     คุณปพนธนัยได้แนะนำโครงการการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs)และฉายภาพอธิบายการพัฒนาขอบเขตโครงการ ซึ่งได้เสนอที่จะพัฒนาทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานมาเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ๒ แห่งคือ บริเวณซอยอารีย์มาเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ และบริเวณวงเวียนใหญ่มาเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวงเวียนใหญ่ จากนั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้ ซึ่งตัวแทนชมรมฯ ออกความเห็นได้มาก เพราะเข้าใจสภาพจากการใช้จักรยานในบริเวณนั้นอยู่เป็นประจำ โดยได้เน้นความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมโครงการตั้งแต่ต้นและเห็นประโยชน์ และได้ให้แง่คิดว่าเส้นทางจักรยานนั้นควรจะอยู่ในรูปแบบใด ควรมี “ทางจักรยาน” หรือใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ โครงการจึงจะทำได้และได้ผล  โดยชมรมฯ ยินดีเข้าร่วมในโครงการนี้

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

———————————————————————————————————————————————————–                -ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) เป็นสมาชิกองค์กรแรกและประเทศแรกในเอเชียของสหพันธ์ผู้ใช้จักรยานยุโรป (European Cyclists’ Federation – ECF) และเป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรการจักรยานโลก (World Cycling Alliance – WCA)

                หมายเหตุการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ  (Nationally Appropriate Mitigation Actions –NAMAs) เป็นความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภูมิอากาศครั้งที่ ๑๓  ตามมติของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  Framework Convention for Climate Change) หรือ UNFCCC ซึ่งชมรมฯ เคยจัดขี่จักรยานรณรงค์สนับสนุนการดำเนินงานของ UNFCCC ไปเมื่อปี ๒๕๕๔

               ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.  ๒๕๖๓) โดยในทางปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่มาตรการสี่ด้านหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการพยากรณ์ด้วยแบบจำลองของกระทรวงพลังงานพบว่า ในปี ๒๐๒๐ นั้น ภาคขนส่งจะเป็นภาคที่ใช้พลังงานมากเป็นอันดับสอง รองจากภาคอุตสาหกรรม  จึงต้องมีการจัดทำข้อเสนอโครงการ NAMAs ขึ้นในภาคการขนส่งทางบก  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ได้ศึกษาและเสนอกรอบการดำเนินงานของโครงการ NAMAs โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ การเข้าถึงการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ และการจัดการระบบรถขนส่งสาธารณะ  จากนั้นคณะกรรมการประสานนโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขนส่งที่ยั่งยืน ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการ NAMAs และคณะทำงานนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ทางด้านเทคนิค มีผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สนข. เป็นหัวหน้า และคณะทำงานมาจากกลุ่มส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน สำนักแผนความปลอดภัย สนข., สำนักงานจราจรและขนส่ง กทม., และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้นายกวิน ชุติมา กรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทน โดยมีผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมันเป็นคณะทำงานและเลขานุการ  

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น