Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

                กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๔๑  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  

                ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ทราบมาว่าหนังสือที่ลงนามโดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้อ้างถึงการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ดังที่ชมรมฯ ได้นำมารายงานแบบคำต่อคำไปแล้วนั้น) ว่า “รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากขึ้นให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค และอาจจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว โดยขอให้มีในพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกพื้นที่” และกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยาน” โดยให้รายงานการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามแบบรายงานการดำเนินงานที่แนบให้ไปด้วย พร้อมสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

                แบบรายงานการดำเนินงานนี้มีตารางให้กรอกว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างใน “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” (ซึ่งเป็นมติ ๕.๑ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕) ในหัวข้อ “ที่จอดรถจักรยาน” และ “การรณรงค์” โดยเรื่องการรณรงค์นี้มีหัวข้อย่อยให้ตอบสามหัวข้อคือ ด้านการใช้จักรยาน ด้านความปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้บอกด้วยว่าได้ทำกิจกรรมใด พร้อมแนบภาพกิจกรรมนั้นไปด้วย 

                ชมรมฯ ยังได้ทราบด้วยว่า เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ได้มีหนังสือสั่งการต่อลงไปถึงนายอำเภอและนายกเทศมนตรีของเทศบาลและองค์การบริหารในระดับเมืองและระดับตำบล ให้ดำเนินการและรายงานขึ้นมาที่จังหวัดในช่วงกลางเดือนเมษายนเพื่อนำไปรายงานขึ้นไปยังกระทรวงฯ ต่อไป

                อนึ่งหนังสือของกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ออกมาหลังจากตัวแทนชมรมฯ ได้เข้าพบนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดให้จังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเน้นไปที่การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของกลุ่มคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ การเข้าพบนี้เกิดขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานต่างๆ นำไปพิจารณาปฏิบัติไปแล้วหนึ่งปี จึงน่าจะแน่ชัดว่า การมีคำสั่งให้จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนี้เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ของชมรมฯ นั่นเอง

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

* รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น