Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชมรมฯ ร่วมกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ

ชมรมฯ ร่วมกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ

ชมรมฯ ร่วมกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานและปาฐกถา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) มุ่งหมายให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในระดับประเทศที่ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากมีทีมวิชาการไปจัดทำร่างเบื้องต้นออกมาแล้ว ก็ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ นำเนื้อหาของร่างนี้มาพิจารณา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและจังหวัดต่างๆ และมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย เช่น สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งจากชมรมฯ มีศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน และนายกวิน ชุติมา กรรมการ ไปร่วมประชุม

กระบวนการประชุมใช้วิธีการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยพิจารณาวิสัยทัศน์, พันธกิจ, การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด, และประเด็นยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายระดับชาติ ที่มีการจัดทำร่างมาก่อนล่วงหน้า โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น ๖ มิติหลัก  คุณกวินได้เข้าร่วมในกลุ่มที่พิจารณามิติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้านคมนาคมขนส่ง ผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน และได้เสนอให้ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเดินและการใช้จักรยานเป็นกิจกรรมทางกาย-การออกกำลังกายสองในสามอย่างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  จากนั้นทีมเลขานุการได้นำผลจากการประชุมกลุ่มย่อยไปปรับปรุงร่างเบื้องต้นของแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติดังที่กล่าวไว้ 

จากนี้ทางทีมเลขานุการจะจัดทำรายละเอียดมาตรการและกิจกรรมในแต่ละมิติของยุทธศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งชมรมฯ ได้แสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมในกระบวนการในขั้นต่อๆไปด้วย

รายงานโดย  กวิน ชุติมา

กรรมการชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น