Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ชวนส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน Bicycle Outfits Design Contest

ชวนส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน Bicycle Outfits Design Contest

“การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”

(Bicycle Outfits Design Contest)

แนวความคิดการประกวด

      ปัจจุบันการเดินทางด้วยจักรยานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  จักรยานกลายเป็นทางเลือกในการเดินทางในเมือง โดยเป็นการใช้เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันที่มิใช่เพียงแค่การออกกำลังกาย  ทั้งนี้ การใช้จักรยานในเมืองที่มีสภาพอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย ถือเป็นความท้าทายในการออกแบบเสื้อผ้าที่จะช่วยลดข้อจำกัดในด้านการแต่งกายให้กับผู้ใช้จักรยาน  และสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันของคนเมืองได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และการใช้ชีวิตประจำวัน  

กิจกรรม “การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  (Bicycle Outfits Design Contest)”นี้ จะช่วยให้เกิดการนำเสนอการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับหญิงและชาย ที่สามารถนำมาสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยคำนึงถึงความสะดวก สวยงาม และปลอดภัยต่อการสวมใส่เพื่อใช้ในการเดินทางด้วยจักรยาน  

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การพัฒนา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด

สวยงาม สามารถนำมาตัดเย็บ และสวมใส่ได้จริงสำหรับการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

กติกาและผลงานที่จะส่งเข้าประกวด

กติกาการประกวด

1. ผู้สมัครเข้าประกวด ส่งผลงานที่มีองค์ประกอบดังนี้

(1.1) mood board หรือ ภาพรวมแสดงที่มาและแนวคิดของการออกแบบ ขนาด A3

(1.2) แบบเสื้อผ้าเป็นชุด จำนวน 10 ชุด (ชาย 5 หญิง 5) เป็น sketch ขนาด A3

(1.3) แบบเสื้อแสดงรายละเอียดในการตัดเย็บ (technical drawing) ขนาด A3 ต่อชุด (มี 10 ชุด)

2. แบบเสื้อเป็นเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ในการขี่จักรยานได้จริง     

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของผู้ประกวดเอง และต้องไม่ปรากฏเผยแพร่ลอกเลียนแบบจากที่อื่นหรือ ได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

4. ผลงานที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ผลงาน จะได้รับทุนสนับสนุนให้ตัดเย็บ (จำนวน 10,000 บาท) เพื่อนำไปเดินโชว์ผลงานในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน Thailand Bike and Walk Forum IV ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ช่วงเดือนมีนาคม 2559

กำหนดการวันส่งและปิดรับผลงาน

หมดเขตการจัดส่งผลงานภายในวันที่ 30 ธ.ค.2558

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์

แขวงสามเสนใน  พญาไท  กทม. 10400

โปรดวงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”

ทางชมรมฯจะถือวันประทับตราส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์

ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์จะนาไปเผยแพร่สื่อทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน

1) ความสวยงาม

2) ความคิดสร้างสรรค์

3) การเลือกใช้วัสดุ

4) ความเหมาะสมลงตัวและประโยชน์ใช้สอย

5) การออกแบบเข้าใจง่าย

เงินรางวัลและประกาศนียบัตร

1)     ชนะเลิศรางวัลที่ 1        จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล           30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

2)     รองชนะเลิศอันดับ 1      จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล           20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

3)     รองชนะเลิศอันดับ 2      จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล          10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

4)     รางวัลชมเชย                จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ    5,000   บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

คณะกรรมการตัดสิน

(1)  อาจารย์ภาควิชาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

(2)  อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(3)  สถาปนิกและอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(4)  สถาบันบุนกะแฟชั่น

(5)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

(6)  ศูนย์การออกแบบ TCDC

(7)  ผู้แทนจากผู้ออกแบบและผลิตจักรยาน  บริษัทแองเจิล ไบค์ จำกัด 

(8)  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เลขที่ 15อาคารรัจนาการ ชั้น 4ซอยประดิพัทธ์ 17

ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02 618 4434  และ 02 618 5590

โทรสาร 02618 4430

email : tcc@thaicyclingclub.org

website : www.thaicyclingclub.org

facebook: https://www.facebook.com/thaicycling

  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เอกสารรายละเอียดกิจกรรมด้านล่าง 

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น