Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ระบบลงทะเบียนนักปั่นทางไกล “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”

ระบบลงทะเบียนนักปั่นทางไกล “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว”

ระบบลงทะเบียนนักปั่นทางไกล “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว” 

 

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุ นช่วยหมาแมวอนาถา ที่วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ในวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2559 โดยการปั่นจักรยานทางไกลกรุ

ดำเนินงานโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุ ขภาพแห่งประเทศไทย (TCC)

รูปแบบของกิจกรรมในการปั่นจั กรยานทางไกลเพื่อรับบริจาคปัจจัย มีลักษณะดังต่อไปนี้

1)  จักรยานจะมีกระเป๋าสัมภาระ เต็นท์ เครื่องนอน (full load touring) และพุ่มรับบริจาคพร้อมอุปกรณ์รั บบริจาค อาทิ ไม้ปักพุ่ม คลิปหนีบเงิน ธงธรรมจักร โลโก้ผู้สนับสนุนหลัก และ โลโก้ครบรอบ 25 ปี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ งประเทศไทย ทางชมรมฯ ไม่มีรถบริการขนสัมภาระให้กับผู ้ร่วมกิจกรรม

2) ปัจจัยที่ได้รับบริจาคในแต่ละวั นจะมีกรรมการร่วมกันนั บและนำไปฝากเข้าบัญชี เฉพาะของโครงการในวันรุ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการจัดการและเป็ นการแสดงถึงความโปร่งใสเรื่องปั จจัยบริจาค จะมีการแจ้งยอดทำบุญทุกวัน และไม่มีการถอนเงินในบัญชีจนกว่ าจะจบกิจกรรม 

3) การปั่นจักรยานเพื่อรับบริจาค จะกำหนดระยะทางปั่นแต่ละวัน ไม่เกิน 100 กิโลเมตร หรือใกล้เคียง(แล้วแต่ระยะระหว่ างเมือง) โดยไม่ใช้รถบริการหรือใช้น้อยที ่สุด

4) ในการปั่นจักรยานทางไกลเพื่อรั บบริจาคปัจจัย ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเรื ่องอาหารและเครื่องดื่มด้ วยตนเอง ในกรณีที่มีการสนับสนุน เช่น เรื่องการจัดเลี้ยง ทางชมรมจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

5) ที่พักในแต่ละวันมีสองรูปแบบ คือ กางเต็นท์และพักโรงแรมหรือรี สอร์ท ซึ่งให้เป็นไปตามความสมั ครใจของสมาชิกที่เข้าร่วมกิ จกรรมปั่นทางไกล โดยที่พักทั้งสองรูปแบบจะถูกจั ดไว้ใกล้กันมากที่สุดเพื่ อสะดวกในการจั ดการและการประสานงานในแต่ละวัน ในกรณีที่สมาชิกต้องการพักที่ โรงแรม สมาชิกต้องออกค่าใช้จ่ายเอง โดยทางชมรมมีรายชื่อโรงแรมและอั ตราค่าห้องพักให้เป็นข้อมูลเท่ านั้น 

6) การเดินทางกลับของผู้ร่วมทริป ชมรมฯ จะได้ทำการจัดเตรียมการเดิ นทางโดยรถไฟ (รับได้ 32 คน) และเดินทางกลับโดยรถตู้ (รับได้ 18 คน) ทั้งสองรูปแบบ รวมจักรยานและสัมภาระ ค่าเดินทางกลับ รวมในค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้ าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมทริปมีทางเลือกในการเดิ นทางกลับ เช่น การโดยสารเครื่องบิน (สายการบินนกแอร์ อนุญาตให้นำจักรยานขึ้นเครื่ องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติม) แต่ในส่วนนี้ต้องออกค่าใช้จ่ ายเอง  

เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการรั บบริจาค

ใช้ถนนสายหลักจากกรุ งเทพมหานครถึงจังหวัดลำปาง  หรืออาจสลับเข้าถนนสายรองบ้ างในบางพื้นที่ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังต่ อไปนี้

 • วันเสาร์ ที่ 16 ก.ค. 59

      กรุงเทพมหานคร – จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 80 กม.

 • วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ค.59 

      จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 70 กม.

 • วันจันทร์ ที่ 18 ก.ค.59 (รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิ เศษ)

      จ.สิงห์บุรี – จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 80 กม.

 • อังคาร ที่ 19 ก.ค.59 (วันอาสาฬหบูชา)

      จ.นครสวรรค์ – จ.กำแพงเพชร ระยะทาง 120 กม.

 • วันพุธ ที่ 20 ก.ค.59 (วันเข้าพรรษา)

      จ.กำแพงเพชร – จ.ตาก ระยะทาง 90 กม.

 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ค.59

      จ.ตาก – อ.เถิน ระยะทาง 80 กม.

 • วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค.59

      อ.เถิน – จ.ลำปาง ระยะทาง 80 กม.

 • วันเสาร์ ที่ 23 ก.ค.59 

     พิธีทอดผ้าป่า ณ.วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ปั่นจากที่พักไปยังวัดเวฬุ วนาราม เป็นระยะทาง 10 กม.

* ค่าใช้จ่ายสำหรับร่วมกิ จกรรมการปั่นจักรยานทางไกลเพื่ อรับบริจาคปัจจัย มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800 บาท โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิ จกรรมจะได้รับเสื้อจักรยานน้ องหมา-แมว เป็นของที่ระลึก โดยเสื้อผ้าป่าหมาแมวที่ใช้ในกิ จกรรมจะมีโลโก้ผู้ร่วมสนับสนุ นและมีชื่อของผู้ร่วมปั่นทุกท่ านตรงปกคอเสื้อ ค่าสมัครส่วนนี้ จะรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  

1. เสื้อจักรยานผ้าป่าหมาแมว  (มีโลโก้ผู้สนับสนุน และ ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

2. ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดช่ วงการเข้าร่วมกิจกรรม

3. พุ่ม ไม้ปักพุ่ม คลิปหนีบเงิน ธง ที่ต้องติดไปกับจักรยาน พร้อมป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (ส่วนนี้จะต้องคืนชมรมฯ เมื่อเสร็จกิจกรรม)

4. ค่าเดินทางกลับโดยรถไฟ หรือรถตู้ (ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณีที่กลับเอง)

(ต้องร่วมปั่นรับบริจาคตลอดเส้ นทาง และเสื้อจักรยานน้องหมา-แมว จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์หลั งจากชมรมฯ ได้รับหลักฐานการลงทะเบี ยนและหลักฐานการชำระเงินเรียบร้ อยแล้ว)

* รับนักปั่นแค่ 50 คนเท่านั้น (ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ระบบจะตัดเป็นข้อมูลสำรอง) 

      ชำระค่าลงทะเบียนร่วมกิ จกรรมการปั่นจักรยานทางไกลฯ ผ่านทาง

 • ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สาขาถนนประดิพัทธ์ เลขที่บัญชี 020-0-46834121 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicyclingclub.org/event/detail/11058

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 618 5990
โทรสาร 02 618 4430
อีเมล tcc@thaicyclingclub.org

ปิดระบบการลงทะเบียน


ิธีการสมัคร

1. สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ ระบบลงทะเบียนนักปั่นทางไกล “ผ้าป่าเพื่อหมาแมว (กรุณากรอกที่อยู่ในระบบลงทะเบียนของท่าน เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อท่านได้ เพื่อจัดส่งเสื้อจักรยาน)

2. เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน ระบบแจ้งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัคร (หากสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัครภายใน 3 วัน ระบบจะตัดชื่อท่านออก)

***เปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2559*** 

ระบบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม : http://www.thaicyclingclub.org/TCC/register.php?id=1

ระบบแจ้งหลักฐานการโอนเงิน : http://www.thaicyclingclub.org/TCC/upload_slip.php?flag=register&eid=1

รูปเสื้อจักรยานปั่นทางไกลผ้าป่าเพื่อหมาแมว 

ขอบคุณจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยน้องหมาแมว :

 • น้องนางแบบน่ารัก น้องเอิร์ท เสาวลักษณ์ จันทร์หอม  มธ.
 • น้องนายแบบหน้าหล่อ น้องโหน่ง  ศรัณย์ จันทร์หาญ นิด้า
 • ช่างภาพ คุณนรากรณ อุบลกาญจน์ ช่างภาพอิสระ    

    

  

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น