Home / ข้อมูลความรู้ / รวมบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการ เดิน -จักรยาน ครั้งที่ 2

รวมบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการ เดิน -จักรยาน ครั้งที่ 2

รวมบทความวิชาการด้านการเดินและจักรยาน

นำเสนอในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 : การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจรง ในบริทไทย

The 2nd Thailand Bike and Walk Forum: Practicality of Walking and Cycling in Thai Context

จัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ฯ สำนักงานกงอทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกอบด้วย

กลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพ

(1) สมรรถภาพทางกายและใจของผู้สูง กับการปั่นจักรยานหลังวัยเกษียณ

(2) ผลดีของการเพิ่มกิจกรรมการเดินหรือการใช้จักรยานต่อตัวชี้วัดทางสุขภาพต่างๆในผู้สูงอายุ

(3) การรับรู้ด้านสขภาพและทัศนคติของประชาชนไทยต่อการเดินและการขี่จักรยาน

(4) เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย และผลการตรวจทางเคมีเลือดของกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมทางกายต่างกัน

กลุ่มงานวิจัยด้านวิศวกรรม

(5) การประเมินผลระบบสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะในการช่วยคนเดินข้ามถนน

(6) การระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนน

(7) ผลกระทบด้านจราจรอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการที่มีต่อการสัญจรของคนเดินเท้า

(8) อิทธิพลของปัจจัยแฝงต่อความตั้งใจใช้จักรยานของชุมชนเมืองชายทะเล

กลุ่มงานวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

(9) ทัศนคติต่อการเลือกทางลอด/ข้ามถนนของคนเดินเท้ารวมทั้งคนพิการในกทม.

(10) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุทธอุทยานนำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี

(11) การศึกษาโครงสร้างทางเท้าและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเท้า สำหรับคนเดินเท้าและจักรยานในกรุงเทพฯ

(12) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการนำจักรยานมาใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี

กลุ่มงานวิจัยด้านสถาบันการศึกษา

(13) ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนและนักศีกษาในเมืองมหาสารคาม

(14) บาทวิถี: ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของคนเดินเท้า มนุษย์ล้อ และผู้ใช้จักรยาน

(15) การส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

(16) การศึกษาการเลือกวิธีเดินทางบริเวณโดยรอบวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานวิจัยด้านการวางผังเมือง

(17) การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเขตเทศบาลตำบลศาลายา

(18) การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง-กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง

(19) แนวทางการพัฒนาระบบจักรยานเลียบคลองในเมือง กรณีศึกษา คลองแสนแสบ

(20) บทบาทและการใช้งานพื้นที่สาธารณะในบริบททางสังคม

กลุ่มงานวิจัยด้านชุมชนและอื่นๆ

(21) ปั่นจักรยานแบบไร้หมวกกันน็อค: กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์

(22) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นที่สนับสนุนการเดินและการใช้จักรยาน ในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

(23) แนวทางการพัฒนาเมืองที่เอื้อต่อการเดินทางด้วยจักรยาน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าขอนยาง-ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม

(24) จักรยานปั่นไฟฟ้า ต้นแบบ

(25) การจัดการที่จอดรถจักรยาน

(26) การออกแบบชุมชนจักรยาน …ออกแบบได้ กรณีศึกษา ชุมชนเคหะร่มเกล้า

Comments

comments

Check Also

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น