Home / ข้อมูลความรู้ / บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 3 Safety Today is Safety Tomorrow

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 3 Safety Today is Safety Tomorrow

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 3 Safety Today is Safety Tomorrow

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 3 Safety Today is Safety Tomorrow ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมงานวิชาการครั้งนี้ เป็นจำนวน 25 บทความ ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1.  กลุ่มงานวิจัยด้านกฎหมายและนโยบาย
– ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทางจักรยานกรณีศึกษาทางจักรยานรอบกรุงรัตนโกสินทร์
– โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก
– โปรแกรมการสอนการเดินเท้าและขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัยของเด็กวัยเรียนในเขตจังหวัดนครนายก
– สิทธิ์ของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร
2. กลุ่มงานวิจัยด้านการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน
– การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้า
– ปัญหาการใช้สะพานลอยหน้าโรงเรียนและแนวทางแก้ไข
– 
ระบบจักรยานสาธารณะในกรุงเทพฯ
3. กลุ่มงานวิจัยด้านระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ
– การจัดจำแนกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้จักรยาน
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน
-การศึกษาเส้นทางจักรยานและจุดเสี่ยงพื้นที่พุทธมณฑลและนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในพุทธมณฑล
อุปสรรคในการเดินเข้าสู่สถานีรถโดยสารด่วนพิเศษกรุงเทพมหานคร
4. กลุ่มงานวิจัยด้านทัศนคติและพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
-การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการออกแบบเส้นทางจักรยาน
-ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการสัญจรของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ
-การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
-ภาพลักษณ์ของคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันในมุมมองของสาธารณชน

5. กลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพและสังคม
-การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานต่อดัชนีมวลกายของบุคลากรทางการพยาบาล
-ความคาดหวังของคนเดินเท้าต่อความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ
หมวกไฟจักรยาน
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง
-สภาพโภชนาการของนักจักรยานทางไกลหลังวัยเกษียณ

poster sections (บทความนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์)
-ถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
-เสริมสร้างพร้อมทั้งส่งเสริมการจราจรให้เอื้อของคนเดินและผู้ใช้จักรยาน
-ผลของดนตรีคัดสรรที่มีต่อความสามารถในการออกกำลังกาย
-สนามจักรยานทางเดินทำไม

สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่  http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/2015/08/ฉบับเต็ม-Bike-and-Walk-Forum-ครั้งที่-3-Safety-Today-is-Safety-Tomorrow.pdf

Comments

comments

Check Also

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น