Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / “จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” by Dr. Rob van der, Bijl , Dutch Cycling Embassy (DCE)

“จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” by Dr. Rob van der, Bijl , Dutch Cycling Embassy (DCE)

“จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” by Dr. Rob van der, Bijl , Dutch Cycling Embassy (DCE)

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”ไปพิจารณาดำเนินการโดยให้อยู่ภายใต้กระบวนการของกฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ขึ้นเพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนประเด็นข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์การทำงานที่กำหนดไว้

ในการพัฒนาเมืองจักรยานเริ่มต้นอย่างบ้านเราให้เป็นเมืองที่สามารถใช้จักรยานได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตามให้ทันกระแสโลก ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากเมืองที่มีการดำเนินงานมาแล้ว และประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อเรียนรู้วิธีคิด แนวทางการทำงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำงานด้านจักรยานระดับโลก  ทิศทางข้างหน้าของการพัฒนาเมืองเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืน ศาสตร์และศิลป์ของการทำงานด้านจักรยาน 

        สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจักรยานและผังเมืองจุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” โดย Dr. Rob van der Bijl , Dutch Cycling Embassy (DCE)ขึ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08:30-11:30 น. ณ ห้องประชุม 201 สนข. ถนนเพชรบุรี กทม.(กำหนดการและแผนที่ดังแนบนี้) 

ผู้สนใจ แสดงความประสงค์เข้าร่วมได้ แต่เรามีจำนวนที่นั่งค่อนข้างจำกัด 3-4 ที่นั่งเท่านั้น ส่งแบบตอบรับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน (ขอจำกัดหน่วยงานละ 1 ท่านนะครับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 618 5990 หรือ 02 618 4434

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น