Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / ประชุม เดิน จักรยาน ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4

ประชุม เดิน จักรยาน ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

+++++คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม เดิน จักรยาน งานเพื่อทุกคนได้ที่นี่ +++++

          http://www.thaicyclingclub.org/bike-and-walk-forum-register/

ที่มา

ในการพัฒนาเมืองเริ่มต้นอย่างประเทศไทย ให้เป็นเมืองที่สามารถใช้จักรยานได้นั้น  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทันกระแสโลก และการมีข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงาน

ข้อมูลและองค์ความรู้ประเด็นการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) ตามมตินโยบายสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ปี 2554 นำมาสู่การประกาศนโยบายสาธารณะการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Thailand Bike and Walk Forum) ตามโครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เป็นการประชุมที่จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ประเด็นครั้งนี้ คือ เดิน-จักรยาน งานเพื่อทุกคน (Bike and Walk for All) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิจัยในประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เมืองสามารถใช้จักรยานได้  หวังให้เกิดการสร้างแรงกดดันด้านองค์ความรู้ ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

Bike and Walk for All : บทความที่นำเสนอ

ในมิติต่างๆ อาทิ

 • ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructures) การศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ /ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและใช้จักรยานเพื่อเข้าถึงสวนสาธารณะในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นต้น 
 • การสำรวจพฤติกรรมหรือทัศนคติ (Behavior) การสำรวจระยะทางการเดินภายในห้างสรรพสินค้า (คนไทยเดินห้างวันละกี่กิโล) /พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุในการใช้จักรยานบริเวณเขตชุมชนเมืองกทม. / ทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีต่อนโยบาย กฎหมาย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้จักรยานในเขตเมือง เป็นต้น 
 • ความคุ้มค่าทางสังคม (SROI) ความคุ้มค่าทางสังคมของการลงทุนทางเดินลอยฟ้าในกทม. /การประเมินความคุ้มค่าทางสังคมในการลงทุนสร้างอุโมงค์สำหรับคนเดินเท้า กรณีศึกษาอุโมงค์หน้าจุฬาฯ /ปัจจัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้จักรยานเพื่อเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นต้น
 • ระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ (Network) รถถีบสามล้อรับจ้าง เพื่อการขนส่ง(คน)ในยุคอาเซียน /จักรยานปันกันใช้ Bike Sharing เป็นต้น
 • ท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนจักรยานและเครือข่าย (Tourism and Cycling Community & Network) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการใช้จักรยานเพื่อท่องเที่ยว /เดิน จักรยาน ท่องเที่ยววิถี เป็นต้น

ทั้งนี้  เพื่อค้นหาคำตอบร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐ เอกชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ชุมชน และกลุ่มผู้สนใจทั่วไปในการสร้างทางเลือกการเดินทางเพื่อทุกคน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน องค์ความรู้ด้านการเดิน และการจักรยานจากผู้มีประสบการณ์  

วัน เวลา และสถานที่การประชุมวิชาการ 

วันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59 08:30- 19:00 น. สถานที่งานประชุม : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านการจักรยานจากกรุงไทเป
ประเทศไต้หวัน Comissioner of Public Works Department, Taipei City Government, Dr.Cheng-sheng Pong

รายละเอียด(ร่าง)กำหนดการสามารถดูได้ที่ link นี้นะคะ :

http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/raangkamhndkaarprachum_bike_and_walk_forum_iv_16022016-1.pdf

การจัดประชุมวิชาการฯ และการจัดนิทรรศการ

การประกาศผลรางวัลผู้ชนะการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

การจัดนิทรรศการงาน เดิน จักรยาน เพื่อทุกคน จากภาคีเครือข่าย และองค์กรร่วมจัด 

     หมายเหตุ: (1) การประชุมครั้งนี้ โครงการฯรับจำนวนจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น

                    (2) จำกัดการลงทะเบียนเพียงหน่วยงานละไม่เกิน 2 คน

               (3) ทั้งนี้หากมีผู้ลงทะเบียนครบ 200 คน หรือท่านที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 20 มีนาคม 2559

                        จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการวันที่ 25 มีนา 59 คนละ 500 บาท

วันเสาร์ที่ 26 มี.ค.59      07:30- 15:00 น. สถานที่เยี่ยมชมเพื่อสร้างประสบการณ์จริง : ย่านจีนถิ่นบางกอก ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม

Bike and Walk Trip : เดินชม เดินชิว สนุกตลอดวัน

เปิดรับผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างกว้างขวาง หลากหลายภาคี เพราะเราเชื่อว่า เดิน จักรยาน งานของทุกคนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดัน 

 • นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ประมาณ 55 คน
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ประมาณ 50 คน 
 • หน่วยงานภาครัฐ NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 35 คน 
 • หน่วยงานภาคเอกชน ประมาณ 15 คน 
 • ผู้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ และนักวิจัยในเครือข่ายของชมรมฯ ประมาณ 25 คน 
 • สื่อมวลชน ประมาณ 10 คน
 • องค์กรร่วมจัดและผู้ดำเนินการจัดงาน ประมาณ 15 คน

                     หมายเหตุ : (1) สำหรับผู้สนใจร่วมกิจกรรม Bike and Walk Trip วันที่ 26 มี.ค. 59 ค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท ทุกคนนะคะ                 

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม เดิน จักรยาน งานเพื่อทุกคนได้ที่นี่ 

http://www.thaicyclingclub.org/bike-and-walk-forum-register/

แผนที่ไป BACC และแนะนำโรงแรมย่านใกล้เคียง 

http://www.thaicyclingclub.org/wp-content/uploads/files/singthiisngmaadwy_3_aephnthiisthaanthiicchadngaan_final.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม

           ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

           เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์  17  ถนนประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400

           โทรศัพท์ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430

Comments

comments

Check Also

ชมรมฯ ร่วมงาน a day BIKE FEST 2016

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น