Home / ชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.

ชุมชนหน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กทม.

แนวคิดหลักที่ทำให้ชุมชนหน้าวัดโคนอน ต้องการเป็นชุมชนคนใช้จักรยาน คือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของชุมชน กระบวนการมุ่งสู่ชุมชนคนใช้จักรยานของชุมชนหน้าวัดโคนอน เริ่มจาก มูลนิธิโอกาสโดยการสนับสนุนจากโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ได้ ออกสำรวจและค้นหาพื้นที่ชุมชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ที่มีชาวชุมชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนหน้าวัดโคนอนแสดงความจำนงอยากร่วมสร้างชุมชนจักรยาน จึงได้จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ บอกเล่าแนวคิดและทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนถึงประโยชน์ที่ จะได้รับจากการใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวัน พร้อมกับเปิดตัวโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการใช้จักรยานใน ชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันก็ค้นหาแนวร่วมในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

เมื่อชุมชนและสำนักงานเขตภาษีเจริญเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน จึงร่วมใจกันพัฒนาโครงการ ต่อยอดเป็น “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อจักรยานชุมชน” และจัดกิจกรรม “อาสาซ่อมจักรยาน” สำนักงานเขตฯ ยังได้สนับสนุนที่จอดจักรยานและป้ายจักรยานเพื่อลดความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์ในชุมชน

บท เรียนรู้จากหลักกิโลเมตรแรก หรือการทำงานในปีแรกของชุมชนหน้าวัดโคนอน พบว่า การทำงานแบบเกาะติดกับชุมชน ร่วมรับรู้ และมีส่วนช่วยแก้ปัญหา ช่วยให้เกิดแนวร่วมในการใช้จักรยานสร้างสุขภาวะชุมชน และเมื่อทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน การผลักดันให้ชุมชนหน้าวัดโคนอนเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีคนใช้จักรยานในชีวิต ประจำวันก็สามารถเกิดขึ้น

นได้จริง รวมทั้งยังสามารถขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย