Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร / เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

artwork-ad-tcc-1

เปิดรับบทตัดย่อ เรื่องเดิน จักรยาน จากนักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 
เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Thailand Bike and Walk Forum) ครั้งที่ 5 ประเด็นหลักในปีนี้ คือ ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน (Walk and Bike Friendly Community) เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เดิน จักรยาน ทั้งในและต่างประเทศ

       6 ประเด็นหลักที่เปิดรับ :

การพัฒนาเมือง ชุมชนเริ่มต้นอย่างเมืองและชุมชนต่างๆในประเทศไทย ให้เป็นเมือง ชุมชนที่สามารถเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทันกระแสโลก และการมีข้อมูลวิชาการสนับสนุน เพื่อประกอบการตัดสินใจ กำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานต่อไป

        บทความวิจัย และงานที่เกี่ยวข้องจึงเชื่อมโยงในทุกมิติ เช่น
(1) กฎหมายและนโยบาย (2) การจัดระบบและโครงสร้างพื้นฐาน (3) พฤติกรรมและหรือทัศนคติ (4) ความคุ้มค่าทางสังคมในการลงทุนเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (5) การขนส่งและการเชื่อมต่อ และ (6) การท่องเที่ยวด้วยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%871

วัตถุประสงค์ของการประชุม : 

งานนี้เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน องค์ความรู้ด้านการเดิน และการจักรยานจากผู้มีประสบการณ์

มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาคเอกชน ผู้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ และสื่อมวลชน

1

23

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการประชุม Thailand Bike and Walk Forum IV 

Theme และเนื้อหาสาระบทความที่เปิดรับฯ
3.1   ผลงานวิชาการ วิจัยนั้นๆ ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือเป็นแนวทางสำหรับเมือง ชุมชน เพื่อการสนับสนุน สร้างเมือง ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

3.2 รูปแบบบทความที่นำเสนอ :
(1) พิจารณาให้นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral)
(2) พิจารณาให้นำสนอผลงานของวิจัยแบบ Poster

4
วัน เวลา และสถานที่ : 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560    เวลา 08:30- 16:00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดเปิดรับสมัครบทคัดย่อ : บัดนี้ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2559  

รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อการส่งบทความวิจัย บทคัดย่อ
ศูนย์ประสานและจัดงาน :
การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (Thailand Bike and Walk Forum)
เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17
ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5990 โทรสาร  02 618 4430

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ความสำเร็จ
Dr.Cheng-sheng Pong , Commissioner of Public Work Department, Taipei City Government
การประชุม เดิน จักรยาน ครั้งที่ 4 (25 มี.ค.59)

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b-3

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผจก.สสส.
ร่วมเปิดการประชุม เดิน จักรยาน ครั้งที่ 4 (25 มี.ค.59)

Comments

comments

Check Also

The 5th Thailand Bike and Walk Forum