Home / webmaster (page 3)

webmaster

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

MOU ระหว่างชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย(TCC)  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)และองค์กรสหประชาชาติองค์กรหนึ่งที่ว่าด้วยการลดภัยพิบัติ (disaster)  ที่เรียกขานกันในชื่อ UNISDR อันเป็นชื่อย่อเก่าของ United Nations Office for Disaster Risk Reduction เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการ “สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

Read More »

ภัยพิบัติ โลกร้อน และจักรยาน…คนละเรื่องเดียวกัน

     ภัยพิบัติหรือที่บางคนเรียกว่าพิบัติภัย  สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและบ้านเมืองได้มาก ซึ่งสาเหตุภัยพิบัติใหญ่ๆไม่ว่าจะเรื่องน้ำแล้งหรืออภิมหาน้ำท่วม ฯลฯ ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG, Green House Gases) มาอีกทอดหนึ่ง ทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติที่ดีที่สุดจึงต้องมาจากการแก้ที่ต้นตอของสาเหตุคือการลดก๊าซเรือนกระจก และเมื่อพูดถึงในเขตเมืองหรือเทศบาลแล้ว สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดมาจา

Read More »

ยืนยันอีกครั้ง การขี่จักรยานและการเดินไปทำงานช่วยลดไขมัน

การขี่จักรยานและการเดินไปทำงานได้รับการยืนยันจากการศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการมีระดับไขมันในร่างกายต่ำ ความจริงก็มีการศึกษาคล้ายกันนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งนี้มีค่าควรแก่การนำมารายงานหรือบอกเล่า เนื่องจากเราอาจพูดได้เต็มปากว่าน่าเชื่อถือที่สุด เพราะเป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำกันมาในโลกจนถึงปัจจุบัน คือใช้ข้อมูลจากคนมากกว่า 150,000คน

Read More »

ทำไมระบบจักรยานสาธารณะจึงปลอดภัย

เมื่อตอนที่เอาระบบจักรยานสาธารณะ “ปันปั่น” มาใช้ในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกนั้น หลายคนอาจจำได้ว่ามีความห่วงใยกันถึงความปลอดภัยของคนที่จะมาใช้ เพราะน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการขี่จักรยานในเมืองมากนัก และกรุงเทพฯ มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับให้ขี่จักรยานได้ปลอดภัยอยู่น้อย

Read More »

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

ECF กล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตบนถนนที่ไม่ลดลงแสดงว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยของยานพาหนะควรให้ความสำคัญมากที่สุดกับผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้า

 

Read More »

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมงานวิชาการครั้งนี้ เป็นจำนวน 15 บทความ ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม

Read More »