Home / webmaster (page 90)

webmaster

TCC ออกบู๊ธประชาสัมพันธ์ ขยายแนวคิด “เมืองน่าอยู่…สร้างได้ไม่ไกลเกินจริง”

ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ร่วมลงนามในพิธีเปิดตัวโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ...เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา” ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ในฐานะภาคียุทธศาสตร์ >> TCC ได้ร่วมออกบู๊ธและจัดนิทรรศการ เพื่อขยายแนวคิดและปวารณาตัวที่จะช่วยหนุนเสริมเทศบาลเมืองนำร่อง 166 แห่ง และอปท.ทั่วประเทศในการขับเคลื่อนสู่เมืองคาร์บอนต่ำด้วย “การเดิน” และ “การใช้จักรยาน” วิถีการเดินทางที่ยั่งยืน

Read More »

ค่ายจักรยานเยาวชน

3 ฐานการเรียนรู้เรื่อง “จักรยาน” ทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายจักรยานเยาวชน ชุมชนจักรยานบ้านท่าช้าง

Read More »

สัมนาเครือข่าย TCC สัญจร ครั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

โครงการสัมนาเครือข่ายจักรยานครั้งที่ 2 ภาคกลางตะวันตก เป็นการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »

เครือข่ายกระบี่ช่วยซ่อมจักรยานให้ชุมชนหน้าวัดโคนอน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายประสานงานผู้ใช้จักรยานจังหวัดกระบี่ได้มาช่วยตรวจสอบและซ่อมจักรยานให้ชาวชุมชนหน้าวัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ที่กำลังมีการดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน” ภายใต้โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ไทย ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Read More »