Home / webmaster (page 90)

webmaster

ค่ายจักรยานเยาวชน

3 ฐานการเรียนรู้เรื่อง “จักรยาน” ทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายจักรยานเยาวชน ชุมชนจักรยานบ้านท่าช้าง

Read More »

สัมนาเครือข่าย TCC สัญจร ครั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

โครงการสัมนาเครือข่ายจักรยานครั้งที่ 2 ภาคกลางตะวันตก เป็นการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Read More »

เครือข่ายกระบี่ช่วยซ่อมจักรยานให้ชุมชนหน้าวัดโคนอน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายประสานงานผู้ใช้จักรยานจังหวัดกระบี่ได้มาช่วยตรวจสอบและซ่อมจักรยานให้ชาวชุมชนหน้าวัดโคนอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหกพื้นที่ที่กำลังมีการดำเนินงานสร้าง “ชุมชนจักรยาน” ภายใต้โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศ ไทย ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Read More »