กิจกรรม

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณขี่จักรยานทุกวัน

หลายคนคงคิดว่า ถ้าจะขี่จักรยานให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเป็นเรื่องเป็นราว จะต้องขี่ให้ได้ระยะทางไกลๆ หลายสิบหรือเป็นร้อยกิโลเมตร แต่ก็มีน้อยคนที่สามารถจัดเวลาเป็นชั่วโมงๆ มาทำเช่นนั้นได้ทุกวันถ้าไม่ใช่นักจักรยานอาชีพ

Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไทเป สร้างเมืองจักรยานได้อย่างไร

สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สสส. และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากกรุงไทเป

ประเทศไต้หวัน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงานเรื่องเมืองจักรยานจนประสบความสำเร็จ ทำได้อย่างไร 

ในหัวข้อ : เมืองจักรยาน สร้างได้ โดย Commissioner of Public Works Department, Taipei City Government

จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

Read More »

เปิดตัวโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน …เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ แก่ผู้บริหารเมือง และผู้แทนของเมือง จำนวน 16 เมืองที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ สทท. ชมรมฯ UNISDR TGO จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. 

 

ภาพข่าว และรายละเอียดผลการประชุม จะหยิบมาฝากในครั้งต่อไปนะคะ

 

Read More »

จุดเปลี่ยนผ่าน …สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการจักรยานและผังเมืองจุดเปลี่ยนผ่าน ...สู่เมืองจักรยาน ทำได้อย่างไร” โดย Dr.

Read More »

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี และองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรม Nonthaburi Car Free Day 2015 :นนทบุรีคาร์ฟรีเดย์”ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินและใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และร่วมกันลงชื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมระบบการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  (Non-Motorized Transportat

Read More »

ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ที่ว่าด้วย“การจัดระบบและโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พ.ศ.2557” ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 

Read More »