Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม (page 4)

กิจกรรม

“อาสาปั่น อาสาปลูก

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “FuturePark Bike Society” ชวนคนรักจักรยานมาปั่นทำความดีกับกิจกรรม “อาสาปั่น อาสาปลูก” ร่วมปั่นจักรยานปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สร้างจิตสาธารณะให้งอกงามในชุมชน ปลูกจิตสำนึกการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการร่วมทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้มอบให้น้องๆโรงเรียนวัดเปรมประชากรและโรงเรียนวัดถั่วทอง ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พืชสมุนไพร และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ด้วยการปลูกสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 
Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ”ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์” (Bicycle rack)

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โครงการฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยานติดรถยนต์ (Bicycle Rack) " โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่ทบทวนต่อประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขนจักรยาน ณ ห้องพนมเวช ชั้น 3 โรงแรมมิโด ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไร รอฟังการสรุปประเด็นจากการประชุมได้เร็วๆนี้ 

Read More »

TCC ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมกับ กฟผ. (4-6 มิ.ย.57)

TCC ร่วมงานกฟผ. จัดเสวนาวิชาการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน ประจำปี 2557 "Green Society for ECO-Life"  

ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย (รองประธานชมรมฯ และประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการผลักดันเดิน-จักรยานฯ) ร่วมเสวนาฯ ในฐานะนักวิชาการที่ทำงานด้านสุขภาพ และผลักดันนโยบายสาธารณะเรื่องเดิน-จักรยาน ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย เมือง และสิ่งแวดล้อม จะร่วมนำเสนอในประเด็น

Read More »

ทริปสะอาดครั้งที่ 14 สองล้อ สองอำเภอ สองแผ่นดิน (2-5 พฤษภาคม 2557)

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวพระตะบองและชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภอโป่งน้ำร้อน ชวนขี่จักรยานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชนบทอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว ชิมผลไม้นานาชนิดคุณภาพส่งออกในสวน เล่นน้ำตกสอยดาว ปั่นข้ามประเทศเที่ยวเมืองไพลินและเมืองพระตะบอง ซึ่งในอดีตเคยเป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลบูรพาของสยามประเทศ มีพระยาอภัยภูเบศร์  เป็นผู้ปกครองนครในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  ชมศิลปวัฒนธรรมเขมร สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และหมู่บ้านไทยโบราณในเมืองพระตะบอง ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากพนมเปญ  ชวนชมชิมอาหารชาวพระตะบองที่ถนนคนเดินและกิจกรรมหลากหลายรอให้ไปสัมผัส

Read More »

โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทอยู่หัว ๘๔ พรรษา การสัมมนากลางโครงการ

          ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกบูธการสัมมนากลางโครงการ โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทอยู่หัว ๘๔ พรรษา ในหัวข้อเรื่อง พี่น้องพบกัน...สานสัมพันธ์เทศบาลคาร์บอนต่ำ ๕ ภูมิภาค  “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง...เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ”วันที่ Read More »

ทริปสะอาดครั้งที่ 13 ยลภูผา ท้าสายลม ชมสายหมอกที่ช่องเย็น

         ช่องเย็น เป็นบริเวณ ที่ราบหน้าผา ที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาทั้งทางทิศตะวันออกและตะวันตก โดยด้านทิศตะวันตก เป็นลมหนาวที่พัดมาจากช่องเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ด้านทิศตะวันออกเป็นลมหนาวที่พัดมาจากช่องเขาในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทำให้บริเวณช่องเย็นนอกจากจะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีแล้ว ยังมีลมพัดผ่านค่อนข้างแรง เต็มไปด้วยทะเลหมอก ที่ปกคลุมอยู่เสมอทุกฤดูกาล มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามและบรรยากาศที่อยากให้มาสัมผัส  เป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบเขาและอากาศชื้นทั้งปี มีกล้วยไม้หายากหลายชนิด เ

Read More »

การประชุมวิชาการ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย
The 2nd Thailand Bike and Walk Forum: Practicality of Walking and Cycling in Thai Context

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Read More »

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ TCC

กิจกรรม: การการลงนามบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา 1330-1400 น.

สถานที่ : ณ ห้องชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6

-------------------------------

Read More »