Home / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรม (page 2)

กิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ 

สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการในปีที่ผ่านมา ของคณะกรรมการ เจ้าหน้า จิตอาสา ของชมรมจักรยานฯ ในวันที่ 7-9 ส.ค. 2558 ณ สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

 

Read More »

Bike for Mom

 Bike for Mom

สสส.ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการใช้จักรยาน ร่วมกันออกบูธ ในวันที่ 25-26 ก.ค. 2558 ณ สนามกีฬากองทัพบก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bikeformom2015.com/schedule.php

Read More »

ประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

               สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบมติสมัชชาฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.

Read More »

นำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ การจัดระบบสัญจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์

“กลุ่มเมืองเก่า” ร่วมกับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับความสนับสนุนจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (TCC) ได้ดำเนินงาน "โครงการศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์" มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสถาบันต่างๆ คือ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหา

Read More »

ถอดบทเรียนชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ (80 CC)

เริ่มแล้วสำหรับเวทีถอดบทเรียนรู้...ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ระดับภูมิภาค 

กิจกรรมภายใต้โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและประเมินผล(ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) ที่ดำเนินการโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ตารางการการจัดเวทีถอดบทเรียน : 

Read More »

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อธุรกิจอุตสาหกรรม “อุปกรณ์เดิน จักรยาน ที่ชุมชนต้องการ”

การดำเนินงานโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club :TCC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่  (1) การสร้างชุมชนและว

Read More »

ภารกิจติดตามเครือข่ายฯ ร่วมกิจกรรมปั่นสอน-ปั่นซ่อม ครั้งที่ 3 และให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น”

หัวข้อ: TCC...ภารกิจติดตามเครือข่ายฯ ร่วมกิจกรรมปั่นสอน-ปั่นซ่อม ครั้งที่ 3 และให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม "คนข่าวเนชั่นชวนปั่น" 

Read More »