Home / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวสาร (page 27)

ข่าวสาร

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดินจักรยานในทางปฏิบัติเริ่มแล้ว……

    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดินจักรยานในทางปฏิบัติเริ่มแล้ว

Read More »

แอลเอฯลดสัดส่วนถือหุ้นโรงงานอินเดีย

นางสาวจันทนา ติยะวัชรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการจัดตั้งโรงงานผลิตจักรยานในประเทศอินเดียว่า ยังติดข้อกฎหมายที่ห้ามผู้ถือหุ้นเป็นผู้ผลิตสินค้าทำให้ต้องปรับสัดส่วนการถือหุ้นจาก 49%เหลือ 30% สำหรับการลงทุนโรงงานที่มีมูลค่าทั้งหมดราว 1,000 ล้านบาท เป็นแหล่งผลิตป้อนตลาดอินเดียโดยเฉพาะ จากปัจจุบัน แอลเอมีโรงงาน 5 แห่งในไทยที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม แบ่งเป็นโรงานผลิตจักรยาน 2 แห่งและผลิตชิ้นส่วน 2 แห่ง

Read More »

‘แอลเอ’ ผงาดเอเชียแบรนด์

สุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตจำหน่าย จักรยานแอลเอ (LA) กล่าวถึงแผนธุรกิจว่า จะมุ่งขยายตลาดในอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย รองรับโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะจักรยานระดับไฮเอนด์เติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้ภาพรวมตลาดขยายตัวสูงมากว่า 10%

Read More »

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 2

          ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club: TCC) ดำเนินโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสังคมหรือชุมชนที่มีการเดินและการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในบริบทต่างๆ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Read More »

คิดใหม่ ระบบขนส่งมวลชน

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกสำหรับการขนส่งและเดินทางส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเดิน-จักรยาน ซึ่งเป็นวิถีการเดินทางที่เมื่อผนวกกับระบบรถเมล์ สามารถเป็นตัวป้อนคนขึ้นรถไฟฟ้าได้มาก Read More »

ชมรมฯ ร่วมประชุมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวนครเขื่อนขันธ์

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่สาธิตการป่าไม้ในเมืองบริเวณบางกะเจ้า (ประเทศไทย) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงนิทรรศการและสื่อความหมาย ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวนครเขื่อนขันธ์” ขึ้นที่ศูนย์ฯ ต.บางกะเจ้า อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมหลักๆ เป็นเครือข่ายอนุรักษ์ในท้องถิ่น (คือหกตำบลในพื้นที่ “กระเพาะหมู” ของ อ.พระปะแดง ซึ่งเป็นเสมือน “ปอด” ของกรุงเทพฯ) นอกจากนั้นก็เป็นหน่วยงานที่เกี

Read More »

หมุน CSR ผ่าน 2 ล้อ ‘บริดจสโตน’

   แนวคิดหลักการดำเนินธุรกิจของกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนใน 4 โครงสร้างหลักคือ

  1. หลักการพื้นฐานในการทำธุรกิจ (Fundamental CSR Activities)เช่น การธำรงรักษาให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืนและรักษา
      ผลกำไร 

Read More »

ชมรมฯ แนะนำการขี่จักรยานให้ปลอดภัย…กิจกรรมสองทศวรรษ สองสถาปัตย์ฯ

       ในโอกาสที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ ๒๐ และจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองกำลังส่งเสริมการใช้จักรยานของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างจริงจัง อาจารย์และศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้คิดกิจกรรมขึ้นให้ชื่อว่า สู่สองทศวรรษ สองสถาปัตย์ สองล้อปั่นชมสถาปัตยกรรม เชิญชวนกันมาเรียนรู้การส่งเ

Read More »

ผู้ใช้จักรยานและรักการเดินในภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมเครือข่ายอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายได้จัดการประชุม “รวมพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ”  ขึ้นที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าประชุมอย่างคับคั่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากชมรมจักรยานของภาคเหนือตอนบนทั้ง ๗ จังหวัด  สมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขนส่งจังหวัด ตำรวจ สภาทนายความ การท่องเที่ยว สมาคมกีฬาและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รวมแล้วมีผู้เข้าประชุมกว่า ๑๔๐ คน

Read More »