ข่าวสาร

เปิดรับบทคัดย่อเดิน จักรยาน นำเสนองานประชุม BIKE AND WALK FORUM 2017

เปิดรับบทตัดย่อ เรื่องเดิน จักรยาน จากนักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไป  เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุม …

Read More »

การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน Thailand Bike and Walk Forum ครั้งที่ 5

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสสส. จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เดิน จักรยาน มาอย่างต่อ …

Read More »

ชมรมฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในภาคใต้

ชมรมฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินและใช้จักรยานในภาคใต้           จากการ …

Read More »

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ร่วมแสดงความเห็นการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่กรุงเทพมหานคร               สำนั …

Read More »

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะจัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามสนับสนุน โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก ๖) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

Read More »

การประชุม ISPAH 2016 เปิดรับบทคัดย่อเพิ่มเติม

คงเป็นที่ทราบกันแล้วว่าการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสาธารณสุข ครั้งที่ 6 (The 6th ISPAH International Congress on Physical Activity and Public Health) จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559 และเช่นเดียวกับการประชุมทางวิชาการต่างๆ ได้มีการเปิดรับบทคัดย่อของงานวิชาการของผู้ที่ประสงค์จะนำไปเสนอในการประชุมครั้งนี้

Read More »

ประชุมกลุ่มย่อย มาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อนำเสนอการจัดทำมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วน จากยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมติที่ 1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่มีเป้าหมายเพื่อการกำหนดทิศทางแนวทางและระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกการเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการหนึ่งในการเดินทางในชีวิตประจำวัน

Read More »