Home / ข้อมูลความรู้ / ข้อมูลความรู้ (page 3)

ข้อมูลความรู้

๐๔. กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ป้าย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน

หัวข้อที่ ๔.    กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ป้าย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน

Read More »

๐๑. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

หัวข้อที่ ๑  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยว กับการใช้จักรยานในประเทศไทย

 

Read More »

ข้อที่ควรแก้ไขใน พ.ร.บ.จราจรฯ

 

ข้อกฎหมายใน พ.ร.บ.จราจรฯ 2522 ที่ควรแก้ไขปรับปรุง
เพื่อพัฒนาระบบจราจร … ให้เอื้อต่อการใช้จักรยาน
เสนอแนะโดย ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม

Read More »

ยุคการใช้จักรยานในประเทศไทย

การใช้จักรยานในประเทศไทย เคยอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ใช้จักรยาน แบ่งออกได้เป็น 3 ยุค ดังนี้

 

1. ยุคเริ่มต้นการใช้จักรยาน พ.ศ. 2428-2500 (1885-1957)

Read More »