Home / ข้อมูลความรู้ / บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL

บทความทางวิชาการ Bike and Walk Forum ครั้งที่ 4 : Bike & Walk for ALL ซึ่งมีนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมงานวิชาการครั้งนี้ เป็นจำนวน 15 บทความ ซึ่งคณะกรรมการได้แบ่งงานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 : กฎหมาย นโยบาย

1. ยุทธศาสตร์การณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มที่ 2 : ระบบและโครงสร้างพื้นฐาน

1. การตรวจจับป้ายเตือนการก่อสร้างเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

2. สถานีจักยานเพื่อสุขภาพคน-สุขภาพเมือง ณ เชียงใหม่

กลุ่มที่ 3 : ระบบขนส่งและการเชื่อมต่อ

1. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมต่อเดิน-จักรยาน กับระบบขนส่งสาธารณะส่งเสริมให้คนกรุงใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

กลุ่มที่ 4 : ทัศนคติ ความคุ้มทุนของสังคม

1. ความหมายของผู้ใช้จักรยานที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ “ฮิวเมินไรด์จักรยานบันดาลใจ” ผ่านการวิเคราะห์ตัวบท

2. ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเดินและการใช้จักรยานของเด็กไปโรงเรียน

3. ทางเดินในกรุงเทพมหานคร มูลค่าทางสังคมของทางเดินลอยฟ้า ในกรุงเทพมหานคร

4. ลงทุนทำอุโมงค์ทางลอดให้คนเดิน : ความคุ้มค่าของรัฐเพื่อประชาชน

กลุ่มที่ 5 : สุขภาพ สังคม

1. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตั้งมอเตอร์ ช่วยผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยจักรยาน

2. ระยะทางในการเดินของผู้หญิงไทยในห้าวสรรพสินค้า

3. พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุของคนใช้จักรยานบริเวณเขตชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร

4. การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ นานาชาติ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มที่ 6 : ท่องเที่ยว ชุมชน และภาคีเครือข่าย

1. ทน.สงขลากับการพัฒนาเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม

2. การศึกษาเพื่อจัดระบบการสัญจรในบริเวณเกาะรันโกสินทร์

3. จากเครือข่าย สู่สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและเดิน

Poster Presentation

  1. การนำมาตรการแบบอ่อนไปใช้ในการส่งเสริมการใช้จักรยาน
  2. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่อง Green Living at KMUTT
  3. ทางผ่านเอื้อเฟื้อ ข้อเสนอเพื่อเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้อาคารเป็นทางสัญจรสาธารณะสำหรับจักรยาน
  4. ภาพรวมการพัฒนาทางกายภาพเมืองเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศไทย 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

Comments

comments

Check Also

Mn/DOT Bikeway Facility Design Manual

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น