Home / ข่าวและกิจกรรม (page 21)

ข่าวและกิจกรรม

นายกเทศมนตรีขอนแก่นประกาศแผนส่งเสริมการใช้จักรยาน

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขณะร่วมพิธีเปิดงาน “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น” ที่เครือข่ายชมรมจักรยานขอนแก่นรับจัดกิจกรรมให้เนชั่นทีวีที่เมืองขอนแก่น นายธีระศักด์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ประกาศแผนส่งเสริมการใช้จักรยานของเทศบาลฯ สี่ประการ ได้แก่

Read More »

12 ชุมชนหารือ กทม. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชนในเขตกทม.

หลังจากนัดหมายให้ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรักษาการผู้ว่าฯ ลงเยี่ยมชุมชนที่เข้าร่วม“โครงการสนับสนุนการเดินและการสร้างชุมชนจักรยานสู่กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่” ส่วนหนึ่งแล้ว ทางมูลนิธิโอกาส

ผู้ดำเนินโครงการ ก็ได้นัดหมายให้ตัวแทนทั้งสิบสองชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไปหารือกับรองผู้ว่าฯ กทม.อีกครั้งหนึ่งโดยรวม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Read More »

ชมรมร่วมสัมมนาจักรยานสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาจักรยานสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” ที่ห้องประชุม ๕๐๑ อาคาร สนข.

Read More »

ภารกิจติดตามเครือข่ายฯ ร่วมกิจกรรมปั่นสอน-ปั่นซ่อม ครั้งที่ 3 และให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม “คนข่าวเนชั่นชวนปั่น”

หัวข้อ: TCC...ภารกิจติดตามเครือข่ายฯ ร่วมกิจกรรมปั่นสอน-ปั่นซ่อม ครั้งที่ 3 และให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม "คนข่าวเนชั่นชวนปั่น" 

Read More »

ข้อเสนอต่อคสช. ปฎิรูปทางเท้าในเขตเมือง

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ชมรมฯ ได้ส่งข้อเสนอต่อคสช. ว่าด้วยเรื่อง

     "การปฏิรูประบบทางเท้าในเขตเมือง ปัญหาเล็กๆ ที่ใหญ่และซับซ้อน เกินกว่าจะแก้ไขได้ในภาวะปกติ"

        -----------

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 4 (ภาคใต้)

โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมร้อยเกาะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)

โครงการติดตาม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล (ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ) จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพะเยา เกทเวย์ จังหวัดพะเยา

Read More »