Home / webmaster (page 17)

webmaster

ความคืบหน้าคดีคนเมาขับชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนที่เชียงใหม่ (ต.ค. 2558)

ความคืบหน้าคดีคนเมาขับชนนักจักรยานเสียชีวิตสามคนที่เชียงใหม่ (ต.ค. 2558)

 

 

Read More »

ชวนส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน Bicycle Outfits Design Contest

“การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”

(Bicycle Outfits Design Contest)

แนวความคิดการประกวด

Read More »

“วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน”

“วิถีใหม่ชาวนนทบุรี = รถไฟฟ้า + จักรยาน”

 

ภาพบรรยากาศการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 

 

Read More »

ฝรั่งเศสจ่ายเงินให้ผู้ใช้จักรยานตามระยะทางที่ขี่ไปทำงาน

ฝรั่งเศสจ่ายเงินให้ผู้ใช้จักรยานตามระยะทางที่ขี่ไปทำงาน

 

ผู้ใช้จักรยานในปารีส - เราจะได้เห็นภาพแบบนี้มากขึ้นในฝรั่งเศสหลังจากการจ่ายเงินคืนให้ผู้ใช้จักรยานไปทำงานตามระยะทางที่ขี่

Read More »

ประชุมกลุ่มย่อยหาแนวทางร่วม จักรยาน -เดิน เชื่อมรถไฟฟ้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี และองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรม Nonthaburi Car Free Day 2015 :นนทบุรีคาร์ฟรีเดย์”ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินและใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว และร่วมกันลงชื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมระบบการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  (Non-Motorized Transportat

Read More »

ประชุมโต๊ะกลมระดมสมอง “เมาแล้วปั่น :- ควรแก้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ที่ว่าด้วย“การจัดระบบและโครงสร้าง เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พ.ศ.2557” ให้เกิดผลปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 

Read More »