Home / webmaster (page 69)

webmaster

Thai Government agencies respond positively to NHA resolution on cycling and walking promotion

Thai Government agencies respond positively to NHA resolution on cycling and walking promotion

On March 8, 2013, at National Health Building within the compound of the Public Health Ministry of Thailand, a meeting was convened to discuss implementation of the 5th National Health Assembly’s resolution on Systems and Structure for Promotion of Walking and Cycling in Daily Life.

Read More »

Thai Government agencies respond positively to NHA resolution on cycling and walking promotion

Thai Government agencies respond positively to NHA resolution on cycling and walking promotion


On March 8, 2013, at National Health Building within the compound of the Public Health Ministry of Thailand, a meeting was convened to discuss implementation of the 5th National Health Assembly’s resolution on Systems and Structure for Promotion of Walking and Cycling in Daily Life.

Read More »

ประชันวิสัยทัศน์”นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ ของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.” 26 ก.พ.56

TCC นำทีมผู้แทนชุมชนในเขตกทม. และผู้แทนจาก 12 องค์กรคนพิการ ร่วมเวที NCD Network ที่จัดเวทีถ่ายทอดสด การประชันวิสัยทัศน์"นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีการถ่ายทอดสด @ Nation Chanel

Read More »

หน่วยงานราชการตอบรับมติสมัชชาสุขภาพเรื่อง เดิน-จักรยาน

หน่วยงานราชการตอบรับมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

เมื่อเวลา ๑๓:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน  เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” ที่ได้ผ่านการรับรองจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ดังที่เคยแจ้งให้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว

Read More »

ภูมิแพ้…ใจไม่แพ้

ป้าปิ๋ว (ปราณี ตีติปริวัตร) วัย 63 ปี ...ทีมงาน "จิตอาสา"

อีกคนหนึ่งของชมรมฯที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยการเดิน-ปั่นจักรยาน ในคอลัมน์ "เปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน" กับวารสารมอชาวบ้าน นิตยภาพเพื่อชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ปีที่ 34 มีนาคม 2556

Read More »